Mary Kay získala
ocenenie Superbrands!

viac informácií

Česky


Mary Kay
Zásady ochrany osobných údajov

My v Mary Kay si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov. Taktiež chápeme význam tzv. Zlatého pravidla, ktoré je jedným z našich pilierov. Nasledujúce štyri predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom sú údaje o každom z užívateľov našich webových stránok zhromažďované, chránené a uchováné. Okrem toho vysvetľujú aj možnosti, aké má každý užívateľ so svojimi osobnými údajmi.

Jedná sa o tieto tri predpisy, ktoré tu sú ďalej rozvedené:

Mary Kay Inc. – Celosvetové zásady ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov určujú postoj spoločnosti Mary Kay ohľadom štandardov nakladania s osobnými údajmi vo všetkých dcérskych spoločnostiach Mary Kay po celom svete.

Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia - Zásady ochrany osobných údajov
Tieto zásady se týkajú špecificky Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia a vysvetľujú, akým spôsobom zhromažďujeme, chránime a spracovávame údaje, ktoré nám zveríte.

Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia – Zásady ochrany osobných údajov nezávislej kozmetickej poradkyne
Tieto zásady popisujú, akým spôsobom Mary Kay nakladá s údajmi nezávislej kozmetickej poradkyne, vrátane zdieľania údajov s ostatnými nezávislými kozmetickými poradkyňami. Tieto zásady zároveň upravujú povinnosti nezávislej kozmetickej poradkyne voči jej zákazníčkam ohľadom ochrany osobných údajov.


Spomínané zásady sú v plnom znení uvedené nižšie.
Mary Kay Inc. – Celosvetové zásady ochrany osobných údajov

V Mary Kay si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov. Našou najdôležitejšou úlohou je chrániť, zhromažďovať a používať nám zverené osobné údaje v súlade s jedným z našich najdôležitejších pilierov - v súlade s tzv. Zlatým pravidlom. Vaše rozhodnutie ohľadom Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a údaje budeme používať a uchovávať iba Vami dovoleným spôsobom. Preto s osobnými údajmi nám zverenými neobchodujeme, nepredávame ich, ani neprenajímame. Tieto Celosvetové zásady ochrany osobných údajov popisujú, akým spôsobom túto dôveru neustále napĺňame.

Pri ochrane osobných údajov sa snažíme byť globálni a dôslední. Naše zásady ochrany osobných údajov sú koncipované tak, aby boli v súlade s právom každej krajiny, kde podnikáme a platia pre:

 1. všetky osoby, ktoré poskytujú osobné údaje, ako napríklad pre nezávislé kozmetické poradkyne, spotrebiteľov, zákazníkov, subjekty prieskumu, obchodných partnerov, akcionárov, uchádzačov o prácu, zamestnancov, dôchodcov, a i.;
 2. všetky krajiny, v ktorých pôsobíme, dokonca aj pre krajiny, kde miestna právna úprava neexistuje;
 3. všetky spôsoby kontaktu, ako napr. internet, e-maily, pevné linky, mobilné telefóny a prelomové technológie a postupy, ktoré môžu byť predmetom testovania.

Mary Kay ochranu osobných údajov vykonáva prostredníctvom nášho Global Privacy tímu, ktorý je zastúpený vo všetkých regiónoch, kde pôsobíme, a to pri všetkých obchodných procesoch, pri ktorých sú zhromažďované osobné údaje, ako napr. od nezávislých kozmetických poradkýň, pri propagačných akciách pre spotrebiteľov a v rámci zamestnaneckých programov. Mary Kay vyvíja úsilie na presadzovanie a uplatňovanie najlepších postupov v tomto odvetví na to, aby rozptýlila obavy o zabezpečenie ochrany osobných údajov a aby osobné údaje boli skutočne ochránené.


Naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov sú v súlade s:

 • smernicou EÚ na ochranu osobných údajov prostredníctvom Zásad Ministerstva obchodu USA na ochranu osobných údajov v programe Safe Harbor;
 • princípmi ochrany súkromia OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj);
 • systémom ochrany osobných údajov APEC (Ázijsko-pacifické hospodárske spoločenstvo);
 • platnými zákonmi na ochranu osobných údajov na národnej a štátnej úrovni;
 • zákonmi niektorých krajín, ktoré vyžadujú, aby v prehlásení o ochrane osobných údajov boli uvádzané špecifické informácie. Prosím Kliknite sem , aby ste si prečítali, aké údaje sú v týchto krajinách vyžadované.

Sme presvedčení, že ochrana osobných údajov spočíva nielen v zabezpečení súladu so zákonmi na ochranu osobných údajov. Spočíva aj v tom, že ide o správnu vec pre milióny ľudí, do životov ktorých vstupujeme každý deň tým, že používame ich osobné údaje. Naše zásady ochrany osobných údajov sú koncipované tak, aby zodpovedali medzinárodne používaným princípom ochrany osobných údajov, ako sú tie, ktoré vymedzuje Smernica EÚ na ochranu osobných údajov a Zásady USA-EÚ na ochranu osobných údajov v programe Safe Harbor, ktorých autorom je Ministerstvo obchodu USA. Mary Kay už potvrdila, že dodržiava Zásady ochrany osobných údajov v rámci programu Safe Harbor týkajúce sa oznamovania, výberu, ďalšieho prevodu, zabezpečenia, integrity údajov, prístupu a vymáhania. Bližšie informácie o programe Safe Harbor a stránka s certifikáciou sú k dispozícii na http://www.export.gov/safeharbor/. Ide sa o nasledujúce princípy a spôsoby, akými ich Mary Kay uplatňuje:

Z akého dôvodu údaje zhromažďujeme:
Mary Kay zhromažďuje a používa osobné údaje na to, aby mohla poskytovať neobmedzené obchodné príležitosti, úžasné prípravky a služby prvotriednej kvality pre nezávislé kozmetické poradkyne a pre ich zákazníčky, spotrebiteľov našich prípravkov a služieb, zamestnancov a ostatných, ktorí môžu prísť do kontaktu s Mary Kay. Zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré potrebujeme poznať na dosiahnutie nášho cieľa, t.j. na poskytovanie prvotriednej kvality, hodnôt a príležitostí. Napríklad používame e-mailové adresy, aby sme nezávislým kozmetickým poradkyniam, spotrebiteľom, zamestnancom alebo záujemcom o prácu mohli zasielať nimi vyžiadané informácie. Spätná väzba od nezávislých kozmetických poradkýň, spotrebiteľov a zamestnancov sa využíva pri skvalitňovaní daných prípravkov a služieb.

Upozornenie:
Oznamujeme osobám, aké údaje zhromažďujeme, akým spôsobom sú používané, či môžu byť dočasne odovzdávané iným osobám za účelom poskytovania vyžiadaných prípravkov a služieb, a akým spôsobom sa obracať s otázkami na Mary Kay Privacy tím. Na našich webových stránkach je odkaz na naše Zásady ochrany osobných údajov a pre používateľov, ktorí prípadne potrebujú dodatočné informácie o rôznych oblastiach na našich webových stránkach, vydávame dodatočné osobitné upozornenie o ochrane osobných údajov.

Voľba:
Osobám, ktoré nám zveria svoje údaje, umožňujeme rozhodnúť sa, či od nás chcú prijímať ďalšie oznámenia. E-maily a E-spravodajstvo Mary Kay® sú zasielané len tým, ktorí si ich vyžiadali, alebo tým, ktorým majú byť zaslané na žiadosť nezávislej kozmetickej poradkyne. V našich oznámeniach je uvedené, ako sa odhlásiť alebo "odstúpiť" od zasielania ďalších oznámení.

Technológie:
V Mary Kay používame technológie k lepšiemu zabezpečeniu služieb pre naše nezávislé kozmetické poradkyne, spotrebiteľov, zamestnancov a ďalších. Hovoríme im, kedy používame technológie, ktoré majú niečo spoločné s ochranou osobných údajov. Internetové cookies používame na zhromažďovanie alebo uchovávanie vašich osobných údajov iba vtedy, keď k tomu dostaneme Váš súhlas alebo Vám to vopred oznámime.

Prístup:
Mary Kay prijíma opatrenia na to, aby nami používané osobné údaje boli správne. Jednotlivcom umožňujeme primeraný prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytli, pre ich kontrolu a prípadnú opravu, alebo aby nás mohli požiadať, aby sme tieto údaje nepoužívali.

Zabezpečenie:
Mary Kay chráni osobné údaje, ktoré má ako spoločnosť k dispozícii, prostredníctvom postupov a opatrení obvyklých v danom odvetví tak, aby zabránila ich strate, zneužitiu, neoprávnenému prístupu k nim, ich odhaleniu alebo pozmeneniu. Prístup k osobným údajom majú iba tí, ktorí ho potrebujú na plnenie svojich povinností. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je potrebné na splnenie obchodného účelu, na ktorý boli zhromaždené, iba ak je zo zmluvných, právnych dôvodov nevyhnutné, aby tieto údaje neboli počas určitej doby vymazané.

Odovzdávanie údajov:
Osobné údaje môžeme odovzdávať do databázy Mary Kay aj v iných krajinách, nielen v tých, kde boli pôvodne poskytnuté. Náš Celosvetový program ochrany osobných údajov si vyžaduje rovnakú úroveň zabezpečenia osobných údajov vo všetkých oblastiach, ktorú zabezpečujeme s pomocou zavedených postupov a zmlúv. Údaje možno dočasne odovzdať obchodníkovi alebo obchodnému partnerovi za účelom poskytovania služieb pre spoločnosť Mary Kay a / alebo nezávislej kozmetickej poradkyni. Títo obchodníci a obchodní partneri sú povinní chrániť osobné údaje a nakladať s nimi pri dodržaní rovnako prísnych štandardov, aké dodržiava spoločnosť Mary Kay. Tieto údaje môže používať iba na to, aby poskytovali služby, ktoré ste si vyžiadali Vy, Mary Kay alebo Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa.

Deti:
Mary Kay nemieni zhromažďovať údaje od detí do 14 rokov alebo do veku určeného špecifickým zákonom danej krajiny. Na našich webových stránkach vyžadujeme uvedenie veku s cieľom zamedziť získavanie údajov od osôb mladších ako 14 rokov.

Zodpovednosť:
Mary Kay očakáva, že naši zamestnanci a partneri budú mať na pamäti dôveru, ktorú do nich vložili tí, ktorí nám zverili svoje osobné údaje. Zamestnancov preškolujeme v oblasti ochrany osobných údajov a v rámci celosvetového programu na dodržiavanie súladu so zákonom. Tí, ktorí osobné údaje spravujú, vypĺňajú formuláre hodnotenia vlastného konania, aby sme zaistili, že osobné údaje sú zabezpečené a chránené. Pravidelne vykonávame kontroly dodržiavania predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
Zásady a postupy Mary Kay na ochranu osobných údajov sa zmluvne vzťahujú aj na našich dodávateľov a partnerov. Podporujeme samoreguláciu odvetvia ako flexibilný prostriedok, ktorý umožňuje pružne reagovať na novo sa objavujúce otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Pre bližšie informácie alebo k preštudovaniu Zásad ochrany osobných údajov Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia, prosíme Kliknite sem.

Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre nezávislé kozmetické poradkyne Kliknite sem.

Obráťte sa na nás
S otázkami alebo obavami ohľadom ochrany svojich osobných údajov sa na nás prosíme obracajte priamo. Kliknite sem a zvoľte svoju krajinu a nájdite správnu poštovú alebo e-mailovú adresu pre Vašu lokalitu alebo použite poštovú adresu uvedenú nižšie. Svoje otázky alebo pripomienky môžete písať vo svojom rodnom jazyku.

V ďalších prípadoch nás môžete kontaktovať na tejto adrese:

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Sme odhodlaní s Vami spolupracovať, aby sme spravodlivo vyriešili akékoľvek sťažnosti alebo obavy ohľadom ochrany osobných údajov. Súčinnosť poskytujeme aj národným úradom na ochranu osobných údajov v prípadoch, keď tieto úrady zistia, že v tejto oblasti nastal problém.


Sme zapojení do programu ochrany osobných údajov online rady Council of Better Business Bureau (BBB). Bližšie údaje o programe a jeho postupe pre riešenie sporov sú k dispozícii na adrese: http://www.bbb.org/.

Sťažnosti ohľadom ochrany osobných údajov zo strany občanov EÚ:
Mary Kay sa snaží riešiť Vaše sťažnosti ohľadom ochrany Vašich osobných údajov a pri zbere alebo používaní Vašich osobných údajov v súlade so Zásadami Safe Harbor. Občania Európskej únie by s otázkami alebo sťažnosťami ohľadom týchto zásad ochrany osobných údajov mali najprv kontaktovať spoločnosť Mary Kay.

Mary Kay sa ďalej v súvislosti s nevyriešenými sťažnosťami ohľadom ochrany osobných údajov snaží postupovať podľa Zásad Safe Harbor nezávislého orgánu pre riešenie sporov, BBB EÚ Safe Harbor, prevádzkovaného Radou Better Business Bureaus. Ak neobdržíte včas potvrdenie o Vašej sťažnosti alebo ak Vašu sťažnosť Mary Kay nevybaví uspokojivo, prosíme navštívte webové stránky BBB EÚ Safe Harbor na adrese: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints, kde nájdete bližšie informácie o tom kde a ako je možné sťažnosť podať.


Oznamovanie zmien:
Mary Kay Vám vždy oznámi významné zmeny obsahu nášho Vyhlásenia o celosvetovej ochrane osobných údajov vyznačením a oznámením zmien spolu s novou verziou na týchto webových stránkach. Zmeny budú označené takto:

Posledná aktualizácia: júl 2012

Online Prehlásenie o ochrane osobných údajov bolo vydané po prvýkrat v r. 2004

Aktualizácia 2006: Aktualizácia údajov ohľadom bezpečnosti údajov a ochrany údajov on-line.

Aktualizácia 2012: Aktualizácia z r. 2012 slúži k prepojeniu snáh o dodržiavanie požiadaviek na ochranu osobných údajov na všetkých trhoch na svete, kde Mary Kay pôsobí a na to, aby spotrebiteľom, nezávislým kozmetickým poradkyniam, zamestnancom a iným osobám, ktoré môžu navštíviť naše webové stránky, poskytla centrálne miesto, z ktorého bude možné získavať informácie o našich zásadách a o ich právach týkajúcich sa osobných údajov. Tieto zmeny tiež slúžia na to, aby tieto zásady viac vychádzali v ústrety užívateľom. Ich súčasťou sú aktualizácie v závislosti na novelizácii zákonov v mnohých krajinách, v ktorých Mary Kay pôsobí. Zmeny týkajúce sa Vašej konkrétnej krajiny nájdete tu.  
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia - Zásady ochrany osobných údajov

Rozsah platnosti
Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú osobné údaje, ktoré Mary Kay zhromažďuje. Podrobne uvádza, ako tieto údaje používame a ako môžete Vy rozhodovať o tom, ako môžu byť tieto údaje používané. Medzi údaje, ktoré upravujú tieto Zásady a Celosvetové zásady ochrany osobných údajov Mary Kay Inc., patria aj údaje zozbierané o Vašej osobe na našich webových stránkach a prostredníctvom špeciálnych programov a služieb ponúkaných nezávislými kozmetickými poradkyňami Mary Kay alebo tretími stranami, ako je tu popisované.

Pre ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nezávislých kozmetických poradkýň, prosím, kliknite sem. Snažíme sa s Vami spolupracovať tak, aby sme boli schopní riadne riešiť akúkoľvek Vašu sťažnosť alebo obavu ohľadom ochrany osobných údajov. Spolupracujeme tiež s územnými orgánmi na ochranu osobných údajov.

Obracajte sa na nás
S prípadnými dotazmi alebo obavami ohľadom ochrany vašich osobných údajov sa na nás obracajte na e-mailovej adrese:

zakaznickyservis.sk@mkcorp.com

alebo na adrese:

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Údaje, ktoré zhromažďujeme
Údaje o Vašej osobe môžeme zhromažďovať z rôznych zdrojov. Napríklad údaje získané priamo od Vás; údaje nám poskytnuté Vašou nezávislou kozmetickou poradkyňou alebo jej menom za účelom zaistenia lepšej spätnej väzby zákazníkov; ďalej údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme pri Vašej návšteve našich webových stránok alebo pri pozeraní on-line reklám spoločnosti Mary Kay; a údaje o Vás, ktoré získavame z iných zdrojov (kde to zákon pripúšťa).

Údaje získavané priamo od Vás:
Údaje od Vás získavame prostredníctvom vašej účasti v našich ponukách a programoch, alebo pokiaľ nám údaje o sebe priamo poskytnete. Tu uvádzame príklady údajov, ktoré môžeme získávat priamo od Vás:

 • meno, e-mailová a poštová adresa
 • užívateľské meno a heslo
 • číslo pevnej linky a číslo mobilného telefónu
 • vek
 • dátum narodenia
 • meno Vašej nezávislej kozmetickej poradkyne
 • dalšie údaje o Vás a Vašej rodine, ako napr. pohlavie členov rodiny, preferencie prípravkov a/alebo správania
 • demografické informácie
 • preferencie ohľadom budúcej komunikácie
 • kontaktné údaje na vašich priateľov, ktorých máme my alebo Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa kontaktovať. Ak nám poskytnete informácie určené pre tieto typy odkazov „Odporučiť priateľom“, tieto údaje používame len k odoslaniu Vami požadovaného odkazu.

Údaje, ktoré zhromažďujeme počas vašej návštevy našich webových stránok, používania našich služieb alebo prezerania našej reklamy na internete:
Pre zhromažďovanie údajov o Vás používame cookies a ďalšie technológie a to kdekoľvek  keď navštívite naše webové stránky, používate naše služby alebo si prezeráte naše reklamy na internete. Ďalej uvádzame ako príklad zoznam údajov, ktoré môžeme zhromažďovať použitím týchto technológií:

 • typ Vášho prehliadača a operačného systému
 • vami navštívené webové stránky
 • odkazy, na ktoré ste klikli
 • IP adresa
 • webové stránky, ktoré ste navštívili ešte pred tým, ako ste navštívili tie naše
 • e-maily od Mary Kay, ktoré ste otvorili a / alebo preposlali
 • informácie o tom, na aké ponuky Mary Kay alebo odkazy, ste klikli prostredníctvom e-mailov
 • voľby preferencie prípravkov pre zjednodušenie vyhľadávania

Ako s týmito údajmi nakladáme
Nami zhromažďované údaje používame na predkladanie ponúk prípravkov a služieb. Tieto údaje nám pomáhajú spojiť Vás s nezávislou kozmetickou poradkyňou, od ktorej môžete nakupovať prípravky a na to, aby ste sa dozvedeli o vzrušujúcej možnosti stať sa nezávislou kozmetickou poradkyňou a k ​​správe našich webových stránok a služieb, vrátane služieb pre nezávislé kozmetické poradkyne.

Tu uvádzame konkrétne spôsoby, akými môžeme používať údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme:

 • zasielanie vzoriek, darčekov, prípravkov a informácií na vyžiadanie
 • vyvíjanie nových prípravkov a služieb a ich inovácií
 • zapájanie do súťaží, programov alebo ponúk podľa Vašej žiadosti alebo Vašej žiadosti nezávislej kozmetickej poradkyne
 • v súvislosti so službami, ktoré ponúkame Vašej nezávislej kozmetickej poradkyni
 • zriadenie a vedenie Vášho účtu a / alebo účtu Vašej nezávislej kozmetickej poradkyne
 • spracovávanie platieb za nákupy alebo iné služby pre Vašu nezávislú kozmetickú poradkyňu alebo v jej mene
 • ochrana proti potenciálnym podvodným transakciám alebo pre ich odhaľovanie
 • zasielanie personalizovaných ponúk a informácií o výrobkoch a službách Mary Kay prostredníctvom pošty, vrátane ponúk a informácií súvisiacich so službami poskytovanými Vašej nezávislej kozmetickej poradkyni (iba v krajinách, kde to pripúšťa zákon)
 • vývoj a zasielanie reklamných oznámení prispôsobených Vašim záujmom
 • analýza používania našich prípravkov, služieb a webových stránok
 • zistenie, akým spôsobom ste sa dostali na naše webové stránky a ako ich používate, aby sme ich pre Vás mohli zdokonaľovať
 • zistenie účinnosti našej reklamy
 • vymáhanie plnenia našich Podmienok a ďalšie riadenie našej obchodnej činnosti

Vaše rozhodovanie a prístup k Vašim údajom

Voľba
Máte možnosť rozhodnúť sa, akým spôsobom s vami budeme komunikovať.

Komunikácia prostredníctvom digitálnych a elektronických prostriedkov
Obchodné oznámenia prostredníctvom SMS správ, alebo elektronickej pošty zasielame iba v prípade, že si ich od nás vyžiadate, alebo ak nás Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa požiada, aby sme Vám ich poslali.
Zo zasielania obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ alebo elektronickej pošty od Mary Kay sa kedykoľvek môžete odhlásiť. Stačí len sledovať pokyny uvedené v akomkoľvek takomto oznámení, ktoré od nás obdržíte, alebo nás môžete so žiadosťou o odhlásenie kontaktovať.

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete, že už od nás obchodné oznámenia nechcete dostávať, budeme Vaše rozhodnutie rešpektovať. Budeme Vám však aj naďalej v rozsahu prípustnom zo zákona zasielať oznámenia ohľadom našich služieb. Môže sa stať, že v rozsahu prípustnom zo zákona bude nutné uchovávať údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili, a to pre účely vedenia záznamov, vykonávania analýz, alebo z iných dôvodov.

Prístup
Prijímame opatrenia na zabezpečenie správnosti Vašich osobných údajov. Do svojich osobných kontaktných údajov, ktoré poskytnete Mary Kay, môžete nahliadnuť, opravovať ich alebo aktualizovať. Niektoré nástroje Mary Kay umožňujú prístup k nahliadnutiu do osobných údajov alebo ich aktualizáciu online. Ak ste poskytli svoje údaje nezávislej kozmetickej poradkyni, obracajte sa priamo na ňu s akýmikoľvek aktualizáciami týchto osobných údajov. Okrem toho sa s akýmikoľvek otázkami môžete obracať na naše oddelenie zákazníckeho servisu.

Cookies, Web Beacons a iné technológie

Ako používame Cookies, Web Beacon a iné technológie
Tieto technológie využívame na to, aby ste mohli získavať bohatšie a osobnejšie spotrebiteľské skúsenosti. Žiadne z Vašich osobných údajov neuchovávame v cookies, web beacons ani prostredníctvom iných technológií na Vašom počítači bez vášho vedomia a súhlasu. Bližšie informácie uvádzame nižšie.

Cookies
"Cookie" je malý súbor vytvorený webovými stránkami umiestnený vo Vašom počítači, ktoré používajú na uchovávanie informácií o Vašom použití daných webových stránok. V Mary Kay používame cookies na sledovanie, aké webové stránky sú používané a na to, aby sme ich mohli vylepšovať a personalizovať. Napríklad, po Vašom vstupe na naše webové stránky môžeme uchovávať jedinečný kód v cookie vo vašom počítači. Keď sa z tohto počítača nabudúce na danú webovú stránku vrátite, naše servery túto cookie použijú a tak rozpoznajú, o koho sa jedná. Potom môžeme použiť informácie, ktoré ste uviedli pri vstupe v kombinácii s Vašim pohybom na našich webových stránkach a tak Vám poskytnúť lepšiu orientáciu.

Ukladanie cookies môžete akceptovať alebo odmietnuť. Väčšina prehliadačov ukladanie cookies automaticky akceptuje. Bližšie údaje o cookies, vrátane pokynov k ich odmietnutiu vo Vašom počítači, nájdete kliknutím na tieto odkazy:

Technológie „Web Beacon“
Súbory web beacons (čiže internetové tagy) sú časti kódov vložené do webových stránok alebo e-mailov. Súbory web beacon môžeme používať k prenosu cookies alebo komunikácie s nimi a na počítanie užívateľov, ktorí dané webové stránky navštívili. Súbory web beacon môžeme tiež začleňovať do e-mailov, aby sme zistili, či boli prečítané alebo či s nimi bolo nejako ďalej nakladané.

Súborom web beacon môžete zabrániť v zachytávaniu informácií tak, že odmietnete ukladanie cookies.

Iné technológie
Tu sú príklady ostatných technológií, ktoré môžeme využívať na to, aby sme Vám poskytovali lepšie služby:

 • web Session Variables: informácie, ktoré sú pri prezeraní odovzdávané z jednej webovej adresy na inú.
 • doplnky prehliadačov: doplnky, ktorých inštalácia môže byť potrebná na spustenie určitých prvkov na našich stránkach. Inštaláciu týchto doplnkov môžete odmietnuť.

Reklama tretích osôb
Spoločnosť Mary Kay môže na vlastných webových stránkach povoliť reklamu tretích strán. Spoločnosť Mary Kay nekontroluje a neručí za používanie cookies zo strany spoločností, ktoré na webových stránkach Mary Kay inzerujú.

Zdieľanie údajov
Úspech našej činnosti závisí od Vašej dôvery; Vaše osobné údaje nepredávame marketingovým pracovníkom mimo spoločnosti Mary Kay, jedine po obdržaní Vášho súhlasu. Zdieľame Vaše osobné údaje iba nižšie popisovaným spôsobom a len v rámci Mary Kay.

Externí poskytovatelia služieb
Externých poskytovateľov služieb využívame pre poskytovanie rôznych služieb v našom mene a zdieľanie Vašich údajov s týmito tretími osobami môže byť potrebné. Upozorňujeme, že týmto tretím stranám poskytujeme iba tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie svojich služieb, pričom vyžadujeme, aby tieto údaje chránili a nepoužili na žiadne iné účely.

Napríklad sa spoliehame na to, že poskytovateľ služieb bude:

 • plniť Vaše žiadosti o prípravky a služby a odpovedať na Vaše otázky;
 • mať na svojich stránkach odkazy na naše stránky a bude doručovať naše oznámenia elektronickou poštou a SMS správami;
 • zasielať poštou vzorky prípravkov, kontaktovať víťaza súťaží, spravovať platby, popr. vykonávať iné úkony v našom mene;
 • analyzovať údaje, niekedy v kombinácii s ostatnými zdrojmi  a zasielať Vám cielenejšie oznámenia;
 • vykonávať prieskum a analyzovať údaje za účelom skvalitnenia našich prípravkov, služieb a webových stránok.

Týmto spoločnostiam odovzdávame iba tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie týchto služieb v našom mene. Vyžadujeme, aby tieto spoločnosti osobné údaje chránili a aby ich nevyužívali k žiadnemu inému účelu.

Iné situácie
Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať:

 • kde je to zo zákona prípustné na ochranu a obranu práv a majetku Mary Kay (vrátane vymáhania plnenia našich Podmienok a zmlúv);
 • kde to vyžaduje zákon a / alebo štátne orgány.

Súhrnné údaje a údaje, ktoré nemajú povahu osobných údajov
Na účely všeobecnej obchodnej analýzy môžeme zdieľať súhrnné údaje, ktoré neodhaľujú vašu totožnosť. Môžeme napríklad sprístupniť počet návštevníkov webových stránok Mary Kay.

Zabezpečenie údajov
Snažíme sa o zabezpečené uchovávanie osobných údajov. Máme zavedené zodpovedajúce technické, administratívne a fyzické postupy na ochranu osobných údajov proti ich strate, zneužitiu alebo zmene.
Prístup k osobným údajom obmedzujeme iba na tie osoby, ktoré tento prístup potrebujú pre výkon svojej práce. Osobné údaje uchovávame len po primeranú dobu.
Kedykoľvek odovzdávame Vaše osobné údaje našim externým poskytovateľom služieb, vyžadujeme, aby tieto spoločnosti tieto údaje chránili a aby ich nepoužívali na žiadny iný účel.
Kedykoľvek zhromažďujeme alebo odovzdávame citlivé údaje, používame na ochranu týchto údajov štandardné a bezpečné postupy.

Odovzdávanie údajov
Vaše osobné údaje môžu byť dodané do krajiny, ktorá sa líši od tej, v ktorej boli poskytnuté a môžu tam byť uchovávané a spracovávané. Medzi tieto štáty môžu patriť aj Spojené štáty americké. Pri prenose týchto údajov postupujeme v súlade s platnou právnou úpravou na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje môžeme odovzdávať do databáz Mary Kay v krajinách, ktoré sa líšia od krajín, v ktorých boli tieto údaje poskytnuté. Celosvetové zásady ochrany osobných údajov Mary Kay vyžadujú rovnako vysokú úroveň zabezpečenia a ochrany osobných údajov vo všetkých štátoch. Údaje môžu byť dočasne odovzdávané obchodníkovi alebo obchodnému partnerovi na poskytovanie služieb pre Mary Kay, ako napr. cielené e-mailové oznámenia, zasielanie informácií alebo vzoriek poštou. Títo obchodníci a obchodní partneri sú povinní tieto osobné údaje chrániť a nakladať s nimi pri dodržaní rovnako prísnych štandardov ako spoločnosť Mary Kay a nemôžu tieto údaje používať na iné účely, než na poskytovanie služieb vyžiadaných spoločnosťou Mary Kay.

Prijímame opatrenia na ochranu osobných údajov. Bez ohľadu na to, kde sú tieto údaje uchovávané alebo kam sú odovzdávané, máme zavedené príslušné postupy a kontrolné mechanizmy, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov.

Mary Kay postupuje v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane Smernice EÚ o ochrane osobných údajov.

Sťažnosti občanov EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov:
V rámci celosvetových zásad Mary Kay na ochranu osobných údajov spoločnosť Mary Kay Inc. potvrdila, že postupuje v súlade so Zásadami US-EÚ Safe Harbor na ochranu osobných údajov, čo sa týka oznamovania, voľby, preposielania, zabezpečenia, integrity dát, prístupu a vymáhania. Bližšie údaje o programe Safe Harbor a webová stránka s certifikáciou Mary Kay sa nachádza na http://export.gov/safeharbor/. Mary Kay sa snaží vyriešiť sťažnosti ohľadom ochrany osobných údajov a nami vykonávaného zhromažďovania, alebo používania Vašich osobných údajov v súlade so Zásadami Safe Harbor. Občania EÚ by mali s otázkami alebo sťažnosťami ohľadom zásad Mary Kay týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktovať najprv spoločnosť Mary Kay. Ak s odpoveďou nebudú spokojní, môžu sa obrátiť na Mary Kay Global Privacy Tím, viď vyššie.

Mary Kay sa ďalej snaží odovzdávať nevybavené sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa Zásad Safe Harbor nezávislému orgánu pre riešenie sporov BBB EÚ Safe Harbor, prevádzkovanému radou Council of Better Business Bureaus v Spojených štátoch amerických. Ak ste nedostali včasné potvrdenie o prijatí Vašej sťažnosti alebo ak Vaša sťažnosť nebola v Mary Kay vybavená uspokojivo, navštívte webové stránky BBB EÚ Safe Harbor na adrese: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints,  kde nájdete bližšie informácie a pokyny na podávanie sťažností.

Ochrana osobných údajov detí online
Sme presvedčení o dôležitosti ochrany osobných údajov detí na internete. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali ich aktivitu na internete.

Mary Kay nemieni zhromažďovať údaje od detí do 14 rokov alebo do veku určeného špecifickým zákonom danej krajiny. Na našich webových stránkach vyžadujeme uvedenie veku s cieľom zamedziť získavanie údajov od osôb mladších ako 14 rokov.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov
O zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov budeme priebežne informovať a budeme aktualizovať nižšie uvedený dátum účinnosti akonáhle dôjde k aktualizácii týchto Zásad alebo Celosvetového vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ak vykonáme nejaké zásadné zmeny, oznámime Vám ich e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú ste nám naposledy poskytli, alebo oznámením daných zmien na týchto webových stránkach.

Posledná aktualizácia: august 2012

Aktualizácia v r. 2012
Aktualizácia v r. 2012 je určená na prepojenie snáh o dodržiavanie ochrany osobných údajov na všetkých trhoch sveta, kde Mary Kay pôsobí, a na to, aby spotrebiteľom, nezávislým kozmetickým poradkyniam, zamestnancom a iným osobám, ktoré môžu navštíviť naše webové stránky, bolo poskytnuté centrálne miesto, odkiaľ môžu získavať informácie o našich zásadách a o svojich právach týkajúcich sa osobných údajov. Týmito zmenami sa majú tieto zásady takisto stať užívateľsky priateľskejšími a zahŕňajú aj aktualizáciu v závislosti na novelizáciu predpisov v mnohých krajinách, v ktorých Mary Kay pôsobí. Zmeny týkajúce sa Vašej konkrétnej krajiny nájdete tu
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia – Zásady ochrany osobných údajov nezávislých kozmetických poradkýň

Mary Kay po celom svete s hrdosťou poskytuje svojim nezávislým kozmetickým poradkyniam neobmedzené možnosti. Dôvera je jedným z pilierov, na ktorých bola celá Spoločnosť postavená. A je to práve dôvera a naše Zlaté pravidlo, podľa ktorých sme povinní chrániť osobné údaje, ktoré zhromaždíme od Vás - nezávislých kozmetických poradkýň Mary Kay.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo koncipované tak, aby priamo zohľadňovalo Vaše potreby. Opisuje informácie, ktoré zhromažďujeme od nezávislých kozmetických poradkýň, akým spôsobom ich spracovávame a chránime a ďalej Vaše rozhodnutie, ktoré môžete urobiť v súvislosti so spôsobom, akým Vaše údaje používame a zdieľame.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Mary Kay pozri Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia - Zásady ochrany osobných údajov a Celosvetové vyhlásenie o ochrane osobných údajov Mary Kay Inc.

Nami zhromažďované údaje
K tomu, aby sme Vám mohli poskytovať aktuálne obchodné informácie a informácie o prípravkoch pre zabezpečenie efektivity Vášho podnikania s Mary Kay zhromažďuje spoločnosť Mary Kay o Vás nasledujúce údaje:

 • meno
 • fakturačná a korešpondenčná adresa
 • adresa trvalého pobytu
 • e-mailová adresa
 • užívateľské meno a heslo
 • tel. čísla a/alebo čísla mobilného telefónu
 • dátum narodenia
 • vek
 • demografické údaje
 • informácie, či niekto z vašich príbuzných vykonáva činnosť nez.kosm.poradkyně alebo je zamestnancom spoločnosti Mary Kay
 • identifikačné čísla pridelené štátom
 • číslo nezávislej kozmetickej poradkyne
 • meno osoby, ktorá vykonala Váš nábor, nezávislej Sales Director, nezávislej National Sales Director
 • mená osôb, ktorých nábor ste vykonali Vy
 • história objednávok prípravkov
 • údaje o platbách (súvislosti s Vašimi objednávkami v spoločnosti)
 • história provízií
 • údaje o Vašich zákazníkoch, vrátane kontaktných údajov u tých osôb, ktorým máme na Váš pokyn zasielať oznámenia vo Vašom mene
 • preferovaný spôsob budúcej komunikácie
 • údaje poskytnuté v súvislosti s telefonickou, poštovou, alebo e-mailovou komunikáciou medzi Vami a Spoločnosťou.
 • údaje o telefonátoch do zákazníckeho centra
 • ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať v súvislosti s Vaším podnikaním s Mary Kay, alebo údaje, ktoré sa týkajú Vás a zdieľajú ich iné nezávislé kozmetické poradkyne alebo spotrebitelia

Ako tieto údaje používame
Ako nezávislá kozmetická poradkyňa Mary Kay podnikáte sama za seba, ale nikdy nie sama. Všeobecne platí, že používame informácie, ktoré zhromažďujeme od Vás a o Vás na účely poskytovania prípravkov a služieb, ktoré Vy a Vaše zákazníčky vyžadujete. Ďalej k podpore efektívnej realizácie obchodných príležitostí v Mary Kay.Vaše údaje sa konkrétnej používajú na:

 • zasielanie objednávok, prípravkov, darčekov a informácií
 • zaistenie Vašej informovanosti o prípravkoch, službách, propagačných akciách a výhodách ponúkaných spoločnosťou Mary Kay alebo jej prostredníctvom
 • vývoj nových prípravkov a služieb
 • to, aby ste mohli byť zapojení do súťaží, programov, propagačných akcií alebo ponúk, ktoré si vyžiadate
 • to, aby Vám mohli byť poskytované informácie o ostatných službách, ktoré sme pre Vás zaistili prostredníctvom tretích strán
 • otváranie a správu Vášho prístupového účtu / Vašich účtov
 • poskytovanie služieb, ktoré Vám pomôžu poskytovať lepšie služby Vašim zákazníkom
 • ochranu proti potenciálnym podvodným transakciám alebo na ich odhalenie
 • poskytovanie informácií ohľadom prípravkov a propagačných akcií od strategických partnerov a poskytovateľov doplnkových služieb
 • vývoj a poskytovanie informácií o prípravkoch, propagačných a obchodných nástrojoch prispôsobených Vašim záujmom
 • analýze používania našich prípravkov, služieb a webových stránok
 • zistenie, akým spôsobom používate naše webové stránky
 • zistenie, akým spôsobom využívate obchodné nástroje ponúkané zo strany Mary Kay
 • zistenia účinnosti našej reklamy a propagácie
 • vymáhanie plnenia našich Podmienok a inak k riadeniu nášho vzťahu s Vami
 • zabezpečenie súladu so Zmluvou s nezávislou kozmetickou poradkyňou, Zmluvou s nezávislou Sales Director a / alebo Zmluvou s nezávislou National Sales Director
 • výpočet, spracovanie a zasielanie provízií, cien a ocenení
 • zasielanie všeobecnej korešpondencie týkajúcej sa Vašich zmlúv alebo vzťahu s Mary Kay
 • dodržanie nášho zmluvného vzťahu s Vami a ostatnými nezávislými kozmetickými poradkyňami, nezávislými Sales Director a nezávislými National Sales Director
 • spravovanie našich webových stránok a služieb tak, aby sme Vám mohli poskytovať neobmedzené príležitosti, ak sa zapojíte do podnikania s Mary Kay
 • dodržiavanie platných predpisov štátnych alebo regulačných orgánov

Používanie cookies a ďalších technólgií
Cookies a iné technológie používame na zhromažďovanie údajov o Vás kedykoľvek navštívite naše webové stránky, použijete naše služby alebo si prezeráte naše reklamy na internete alebo iné informácie obsiahnuté v aplikácii Mary Kay InTouch® alebo na marykay.sk.

Tieto postupy môžeme používať aj na zjednodušenie vyhľadávania on-line. Tu uvádzame príklady informácií, ktoré získavame za pomoci týchto technológií:

 • typ Vášho prehliadača a Váš operačný systém
 • IP adresa
 • Vami prezerané webové stránky
 • odkazy, ktoré ste navštívili
 • e-maily Mary Kay, ktoré ste otvorili a/alebo preposlali
 • ponuky alebo odkazy Mary Kay, na ktoré ste reagovali prostredníctvom e-mailov
 • webové stránky, ktoré Vás zaviedli na naše webové stránky alebo ktoré ste navštívili po opustení našich webových stránok
 • sledovanie vybraných položiek

Tieto informácie používame na to, aby sme pre Vás zaistili užívateľsky priateľskejší prístup a ku skvalitneniu služieb a informácií, ktoré Vám poskytujeme.

Vaše voľby a prístup k Vašim údajom
Vzhľadom na to, že ste nezávislá kozmetická poradkyňa, je nevyhnutné, aby sme používali Vaše údaje na podporu nášho zmluvného vzťahu s Vami a ostatnými a na to, aby sme Vám mohli poskytovať tie najaktuálnejšie informácie na zabezpečenie Vášho úspechu v rámci podnikania s Mary Kay. Ponúkame prístup a možnosť voľby týkajúce sa Vašich údajov v súlade s platnou právnou úpravou.

Možnosti voľby
Máte možnost rozhodnúť sa, akým spôsobom s Vami budeme komunikovať.

Komunikácia digitálnou a elektronickou cestou
Posielame vám obchodné oznámenie na mobilný telefón alebo e-mail, ak ste si tento spôsob zasielania zvolili. Všeobecne sa zaväzujete prijímať tieto oznámenia akonáhle sa zapojíte do podnikania s Mary Kay alebo ak vstúpite do on-line komunity určenej pre nezávislé kozmetické poradkyne.

Zasielanie konkrétnych obchodných oznámení na mobilný telefón alebo e-mail od Mary Kay a tretích strán, ktoré môžu zasielať informácie v našom mene, môžete zrušiť postupom uvedeným v každom takto zasielanom oznámení. Určité informácie môžu byť v prípade potreby elektronickou cestou zasielané aj naďalej na zabezpečenie podpory pre Vás ako nezávislé kozmetické poradkyne.

Pošta
V súvislosti s Vaším podnikaním Vám môžem zasielať ponuky, informácie o prípravkoch a marketingových nástrojoch, o ktorých si myslíme, že by pre Vás mohli být zaujímavé. I keď určité materiály je potrebné zasielať poštou, zo zasielania určitých propagačných materiálov Mary Kay poštou sa môžete odhlásiť. K aktualizácii Vašich preferencií sa obráťte na oddelenie zákazníckeho servisu.

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete, že už nechcete, aby sme Vám naďalej zasielali obchodné oznámenia, túto Vašu žiadosť dodržíme v rozsahu, v akom sa to dá urobiť, a pritom aj naďalej podporovať naše zmluvy s Vami v súvislosti s Vaším podnikaním s Mary Kay. Budeme Vám aj naďalej zasielať oznámenia týkajúce sa služieb. Môžu nastať situácie, kedy bude potrebné uchovávať určité údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili, pre účely vedenia záznamov, plnenie zmluvných povinností, vykonávanie analýz alebo na iné účely v rozsahu prípustnom zo zákona či v zákonom požadovanom rozsahu.

Prístup
Podnikáme kroky na to, aby Vaše osobné údaje boli vždy správne. Do osobných údajov, ktoré predkladáte Mary Kay, môžete nahliadnuť, môžete ich opravovať alebo aktualizovať. Aktualizáciu niektorých Vašich údajov môžete vykonať napríklad prostredníctvom aplikácie Mary Kay InTouch®. Ak budete potrebovať pri prístupe k Vašim údajom alebo pri ich aktualizácii pomoc, môžete sa tiež obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu.

Zdieľanie údajov

 • Koneční spotrebitelia: Vaše údaje môžeme zdieľať s potenciálnymi zákazníčkami, ktoré sa obrátili na spoločnosť so žiadosťou o odporúčania nezávislej kozmetickej poradkyne, ak to dovoľuje zákon.
 • Externí poskytovatelia:Poskytovateľov služieb tretích strán využívame na poskytovanie celej škály služieb v našom mene. To môže vyžadovať zdieľanie Vašich osobných údajov s týmito poskytovateľmi. Uisťujeme Vás, že naši poskytovatelia služieb dostanú iba tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie daných služieb, pričom vyžadujeme, aby tieto údaje chránili a nepoužívali ich k žiadnemu inému účelu. Poskytovateľov služieb využívame na:
  • vybavovanie Vašich žiadostí o prípravky a služby a k zodpovedaniu Vašich otázok
  • webhosting a doručovani našich oznámení elektronickou poštou a SMS správami
  • zasielanie vzoriek prípravkov poštou, kontaktovanie víťazov súťaží, správu platieb alebo na vykonávanie iných úkonov v našom mene
  • analyzovanie údajov niekedy v kombinácii s ostatnými zdrojmi, k zasielaniu cielenejších oznámení pre Vás a na Vašu žiadosť pre Vaše zákazníčky
  • vykonávanie prieskumu a analýzy údajov k skvalitneniu našich prípravkov, služieb a webových stránok
  • poskytovanie ďalších nami požadovaných služieb
 • Zdieľanie údajov s členmi tímu nezávislej kozmetickej poradkyne: Údaje zdieľame s osobou, ktorá vykonala Váš nábor, s nezávislou Sales Director a s nezávislou National Sales Director za účelom plnenia našich zmlúv. Poskytujeme im iba tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie podpory a overovanie plnenia zmluvných dojednaní. Údaje môžeme zdieľať s členmi tímu nezávislých kozmetických poradkýň, ktoré nevykonali Váš nábor, ktoré nie sú na pozícii nezávislej Sales Director ani nezávislej National Sales Director, a to na účely hodnotenia a odmeňovania a pre uľahčenie vedenia a v súvislosti s nezávislým predajom.
 • Ďalšie situácie, kedy môžu byť odovzdávané osobné údaje: Za účelom poskytovania prvotriednych služieb v súlade so Zlatým pravidlom po celom svete môžeme osobné údaje zdieľať s inými subjektmi Mary Kay v rámci chráneného prostredia. Budeme údaje zdieľať aj v prípadoch vyžadovaných zákonom, keď si ich poskytnutie riadne vyžiadajú štátne orgány.
 • Súhrnné údaje a údaje, ktoré nemajú povahu osobných údajov: Súhrnné informácie, ktoré neodhaľujú vašu totožnosť, môžeme používať na účely všeobecnej obchodnej analýzy. Napríklad môžeme oznamovať počet návštevníkov webových stránok alebo služieb Mary Kay.

Odovzdanie údajov
Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať do databáz Mary Kay v iných krajinách, než v ktorých boli poskytnuté, vrátane USA. Náš Celosvetový program ochrany osobných údajov si vyžaduje rovnako vysokú úroveň zabezpečenia a ochrany osobných údajov vo všetkých štátoch, ktoré sú zabezpečované zavedenými postupmi a uzavretými zmluvami. Údaje môžu byť dočasne odovzdávané obchodníkovi alebo obchodnému partnerovi na poskytovanie služieb pre Mary Kay, ako napr. na zasielanie informácií alebo vzoriek poštou. Títo obchodníci a obchodní partneri sú povinní tieto osobné údaje chrániť a spravovať pri dodržaní rovnako prísnych štandardov ako Mary Kay a nesmú tieto údaje použiť na iné účely ako na poskytovanie služieb vyžiadaných spoločnosťou Mary Kay.

Zabezpečenie
Mary Kay chráni osobné údaje, ktoré má k dispozícii, štandardnými odvetvovými postupmi a opatreniami na ich ochranu na zabránenie ich straty, zneužitia, neoprávneného prístupu k nim, ich odhalenia alebo pozmenenia. Prístup k osobným údajom majú iba tie osoby, ktoré ho potrebujú pre výkon svojej obchodnej činnosti. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na naplnenie obchodného účelu, na ktorý boli zhromaždené, aj keď v niektorých prípadoch môže byť zo zmluvných, zákonných alebo regulačných dôvodov nevyhnutné, aby tieto osobné údaje neboli po určitú dobu vymazané.

Obracajte sa na nás
S prípadnými otázkami alebo obavami týkajúcimi sa zabezpečenia Vašich údajov v súvislosti s Mary Kay alebo s niektorou z našich webových stránok, či s prípadnými ďalšími otázkami ohľadom ochrany osobných údajov v Mary Kay sa prosíme obracajte na:


Zákaznícky servis Mary Kay

Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., OZ Slovakia
(Apollo Business Center)
Prievozská 2/A
821 09  Bratislava

tel.: 02/2065 6401
e-mail: zakaznickyservis.sk@mkcorp.com

ALEBO

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140Mary Kay®, renomovaná svetová značka, ktorá sa zaoberá už 50 rokov dekoratívnou kozmetikou a predovšetkým výrobkami starostlivosti o pleť, je dostupná prostredníctvom nezávislých kozmetických poradkýň Mary Kay®. Môžete si vybrať od maximálne efektívnych prípravkov starostlivosti o pleť, ktoré pomáhajú v boji proti starnutiu, cez moderné líčenie až po ošetrujúcu telovú kozmetiku, a vytvoriť si svoj vlastný systém starostlivosti o krásu, ktorý Vám bude plne vyhovovať. Vaša vlastná nezávislá kozmetická poradkyňa Vám poskytne ten najlepší osobný servis. Alebo sa sama staňte Mary Kay® nezávislou kozmetickou poradkyňou a dosiahnite mimoriadny zárobok predajom produktov Mary Kay®.
Môžete si zorganizovať život tak, ako chcete - pokiaľ hľadáte mimoriadny zárobok, šancu byť sama svojou pani, možnosť pracovať doma alebo šancu tráviť viac času so svojou rodinou a priateľmi - záleží len na Vás, ako obohatíte svoj život. Získate nové zážitky na akciách organizovaných spoločnosťou, ako je Výročná konferencia alebo Konferencia úspechu a úchvatné osobné odmeny od užívania ružovej Škody Octavie, či ružového Mercedesu po priateľstvá s inšpiratívnymi ženami.
 
©2014 Mary Kay Inc.