Mary Kay Zásady ochrany osobných údajov

My v Mary Kay si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov. Taktiež chápeme význam tzv. Zlatého pravidla, ktoré je jedným z našich pilierov. Nasledujúce štyri predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom sú údaje o každom z užívateľov našich webových stránok zhromažďované, chránené a uchováné. Okrem toho vysvetľujú aj možnosti, aké má každý užívateľ so svojimi osobnými údajmi.
 
Jedná sa o tieto štyri predpisy, ktoré tu sú ďalej rozvedené:


 Spomínané zásady sú v plnom znení uvedené nižšie.

 

Z akého dôvodu údaje zhromažďujeme

Mary Kay zhromažďuje a používa osobné údaje na to, aby mohla poskytovať neobmedzené obchodné príležitosti, úžasné prípravky a služby prvotriednej kvality pre nezávislé kozmetické poradkyne a pre ich zákazníčky, spotrebiteľov našich prípravkov a služieb, zamestnancov a ostatných, ktorí môžu prísť do kontaktu s Mary Kay. Zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré potrebujeme poznať k dosiahnutiu nášho cieľa, to je na poskytovanie prvotriednej kvality, hodnôt a príležitostí. Napríklad používame e-mailové adresy, aby sme nezávislým kozmetickým poradkyniam, spotrebiteľom, zamestnancom alebo záujemcom o prácu mohli zasielať nimi vyžiadané informácie. Spätná väzba od nezávislých kozmetických poradkýň, spotrebiteľov a zamestnancov sa využíva pri skvalitňovaní daných prípravkov a služieb.
 
Upozornenie
Oznamujeme osobám, aké údaje zhromažďujeme, akým spôsobom sú používané, či môžu byť dočasne odovzdávané iným osobám za účelom poskytovania vyžiadaných prípravkov a služieb, a akým spôsobom sa obracať s otázkami na Mary Kay Privacy tím. Na našich webových stránkach je odkaz na naše Zásady ochrany osobných údajov a pre používateľov, ktorí prípadne potrebujú dodatočné informácie o rôznych oblastiach na našich webových stránkach, vydávame dodatočné osobitné upozornenie o ochrane osobných údajov.

Voľba
Osobám, ktoré nám zveria svoje údaje, umožňujeme rozhodnúť sa, či od nás chcú prijímať ďalšie oznámenie. E-maily a E-spravodajstvo Mary Kay® sú zasielané len tým, ktorí si ich vyžiadali, alebo tým, ktorým majú byť zaslané na žiadosť nezávislé kozmetické poradkyne. V našich oznámeniach je uvedené, ako sa odhlásiť alebo "odstúpiť" od zasielania ďalších oznámení. Môžeme sa opýtať jednotlivcov, či sa chcú zúčastniť prieskumu trhu, a na základe ich súhlasu je kontaktovať.

 
Technológie
V Mary Kay používame technológie k lepšiemu zabezpečeniu služieb pre naše nezávislé kozmetické poradkyne, spotrebiteľov, zamestnancov a ďalšie. Hovoríme im, kedy používame technológie, ktoré majú niečo spoločné s ochranou osobných údajov. Internetové cookies používame na zhromažďovanie alebo uchovávanie vašich osobných údajov iba vtedy, keď k tomu dostaneme Váš súhlas alebo Vám to vopred oznámime.

Prístup
Mary Kay prijíma opatrenia na to, aby nami používané osobné údaje boli správne. Jednotlivcom umožňujeme primeraný prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytli, pre ich kontrolu a prípadnú opravu, alebo aby nás mohli požiadať, aby sme tieto údaje nepoužívali.

Zabezpečenie

Mary Kay chráni osobné údaje, ktoré má ako spoločnosť k dispozícii, prostredníctvom postupov a opatrení obvyklých v danom odvetví tak, aby zabránila ich strate, zneužitiu, neoprávnenému prístupu k nim, ich odhaleniu alebo pozmeneniu. Prístup k osobným údajom majú iba tí, ktorí ho potrebujú na plnenie svojich povinností. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je potrebné na splnenie obchodného účelu, na ktorý boli zhromaždené, ibaže zo zmluvných, právnych dôvodov je nevyhnutné, aby tieto údaje neboli za určitú dobu vymazané.
  

Predávanie údajov

Osobné údaje môžeme odovzdávať do databázy Mary Kay aj v iných krajinách, nielen v tých, kde boli pôvodne poskytnuté. Náš Celosvetový program ochrany osobných údajov si vyžaduje rovnakú úroveň zabezpečenia osobných údajov vo všetkých oblastiach, ktorú zabezpečujeme s pomocou zavedených postupov a zmlúv. Údaje možno dočasne odovzdať obchodníkovi alebo obchodnému partnerovi za účelom poskytovania služieb pre spoločnosť Mary Kay a / alebo nezávislej kozmetickej poradkyni. Títo obchodníci a obchodní partneri sú povinní chrániť osobné údaje a nakladať s nimi pri dodržaní rovnako prísnych štandardov, aké dodržiava spoločnosť Mary Kay. Tieto údaje môže používať iba k tomu, aby poskytovali služby, ktoré ste si vyžiadali Vy, Mary Kay alebo Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa.

Deti

Mary Kay nemieni zhromažďovať údaje od detí do 14 rokov alebo do veku určeného špecifickým zákonom danej krajiny. Na našich webových stránkach vyžadujeme uvedenie veku s cieľom zamedziť získavanie údajov od osôb mladších ako 14 rokov.

Zodpovednosť

Mary Kay očakáva, že naši zamestnanci a partneri budú mať na pamäti dôveru, ktorú v nich vložili tí, ktorí nám zverili svoje osobné údaje. Zamestnanca preškolujeme v oblasti ochrany osobných údajov a v rámci celosvetového programu na dodržiavanie súladu so zákonom. Tí, ktorí osobné údaje spravujú, vypĺňajú formuláre hodnotenia vlastného konania, aby sme zaistili, že osobné údaje sú zabezpečené a chránené. Pravidelne vykonávame kontroly dodržiavania predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Obráťte sa na nás

Pre bližšie informácie alebo k preštudovaniu Zásad ochrany osobných údajov Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., prosím kliknite sem.
 
Pre informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Vašou návštevou stránok Moje Mary Kay® Webové stránky nezávislej kozmetickej poradkyne Mary Kay kliknite sem.
 
 

Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre nezávislé kozmetické poradkyne kliknite sem.