COMPLIANCE KANÁL

V Mary Kay sme pevne oddaní kultúre dodržiavania predpisov a etickej integrity. Mary Kay Global Compliance Program bol vytvorený, aby demonštroval a podčiarkol základné etické hodnoty, na ktorých je založené podnikanie Mary Kay po celom svete, a jeho cieľom je posilniť hlavný princíp robiť správnu vec. V Mary Kay tomu hovoríme PINK Done Right.

Zásadou spoločnosti Mary Kay je, že každý z našich zamestnancov, dodávateľov, distribútorov a ďalších tretích strán, ktoré s nami obchodujú (vrátane tých z našich dcérskych spoločností), prísne dodržiava Mary Kay Global Compliance Program a protikorupčné zákony v krajinách, v ktorých Mary Kay pôsobí alebo podniká.

Na tento účel Mary Kay sprístupnila Compliance kanál, ktorý umožňuje všetkým zúčastneným stranám dôverne a bez obáv z odvetných opatrení hlásiť prípadné nedodržiavanie pravidiel, nezrovnalosti alebo neetické správanie, ku ktorému môže dôjsť pri vykonávaní činností spoločnosti. Tento kanál umožňuje zúčastneným stranám podávať sťažnosti písomne aj ústne a je k dispozícii 24 hodín denne.

Pripomíname, že tento kanál musí byť používaný príslušným spôsobom a iba na oznamovanie faktov v dobrej viere.

Náš záväzok

Mary Kay zdieľa očakávania, že všetci ľudia, ktorí pracujú a/alebo spolupracujú so spoločnosťou, plnia svoje morálne a etické záväzky dodržiavaním zásad Mary Kay. Podstatou etiky je konanie; tým, že každý zamestnanec koná v súlade s našimi firemnými štandardmi, pomáha zachovať povesť našej spoločnosti ako etickej spoločnosti, ktorá funguje bezúhonne.

Sledovanie súladu je pre Mary Kay dôležitou zodpovednosťou. Každý z programov a zásad spoločnosti pre dodržiavanie predpisov je navrhnutý tak, aby zaistil, že spoločnosť bude fungovať spôsobom, ktorý je v súlade s literou i duchom všetkých príslušných zákonov a predpisov. Spoločnosť očakáva od všetkých svojich zamestnancov a prispievateľov vždy najvyšší štandard individuálneho jednania.

Aby sa uľahčilo povedomie o potenciálnych problémoch s dodržiavaním predpisov, môžu všetky zúčastnené strany, vrátane zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, nezávislí predajcovia Mary Kay, dodávatelia a spotrebitelia, posielať otázky alebo sťažnosti alebo hlásiť podozrenie na porušenie pravidiel, nesprávne konanie alebo neetické správanie prostredníctvom Mary Kay Pink Ethics Platform, platformy spravované treťou stranou ako poskytovateľom služieb (EthicsPoint, Inc.).

Zainteresované strany môžu kedykoľvek vstúpiť na webovú stránku alebo zavolať na Mary Kay Pink Ethics Platform, aby nahlásili podozrenie na porušenie zákona a/alebo neetické správanie a aby hlásenie ďalej sledovali. Všetky podania ohľadom nesprávneho správania budú diskrétne a dôkladne prešetrené, pričom budú prijaté vhodné nápravné opatrenia, ak to bude opodstatnené.

Ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie anonymne, mal by uviesť podrobný opis skutočností vrátane: mien, dátumov a miesta udalosti, ak je to možné, aby bolo možné rýchle a dôkladné prešetrenie. Oznamovateľ by si mal uložiť kľúč a heslo oznámenia, aby mohol skontrolovať stav svojho oznámenia a reagovať na žiadosti o dodatočné informácie.

Ak chcete podať sťažnosť alebo zdieľať potenciálne etické obavy, prejdite na Mary Kay Pink Ethics Platform na adrese www.marykay.ethicspoint.com.

Príslušnou osobou podľa zákona č. 171/2023 Z.z., je Radka Paligová, email: radka.paligova@mkcorp.com, tel.: 00420296114111, adresa na doručovanie: Mary Kay (Česko), s.r.o., Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, Česká republika, ktorá bude môcť oznámenie osobne prevziať, ak o to oznamovateľ požiada.

Ďalšími relevantnými osobami, ktoré môžu riešiť sťažnosti alebo potenciálne etické problémy najmä prostredníctvom Mary Kay Pink Ethics Platform na adrese www.marykay.ethicspoint.com, sú Megan Gregg, email: Megan.gregg@mkcorp.com, tel.: +1- 800-627-9529 a James Riekse, email: James.Riekse@mkcorp.com, tel.: +1-800-627-9529.

Oznamovateľ môže ďalej využívať oznamovací kanál prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.