Zásady ochrany osobných údajov:

  • Globálne zásady Mary Kay
  • Osobné údaje spotrebiteľov
  • Osobné údaje nezávislých kozmetických poradkýň
  • Zásady pre osobné webové stránky

Globálne zásady ochrany osobných údajov Mary Kay

V Mary Kay si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov. Naším najdôležitejším cieľom je chrániť, získavať a používať osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, v duchu jedného z našich najdôležitejších základných princípov - Zlatého pravidla. Vaše voľby týkajúce sa vašich osobných údajov, sú pre nás dôležité a informácie budeme používať a uchovávať len spôsobom, ktorý sme vám oznámili, keď ste nám tieto údaje zverili. Preto nám zverené osobné údaje nepredávame, neprenajímame, ani s nimi nijako neobchodujeme. Tieto Globálne zásady ochrany osobných údajov popisujú, čo robíme, aby sme si zachovali vašu dôveru.

Snažíme sa zavádzať zásady ochrany osobných údajov jednotne po celom svete. Naše zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté tak, aby boli v súlade so zákonmi každej krajiny, v ktorej pôsobíme, a vzťahujú sa na:

1. všetky osoby, ktoré nám poskytnú osobné údaje, ako sú nezávislé kozmetické poradkyne/poradci, spotrebitelia, zákazníci, subjekty výskumu, obchodní partneri, uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, bývalí zamestnanci na dôchodku  a ďalší;
2. všetky krajiny, kde pôsobíme, a to aj tie, kde neexistujú miestne predpisy o ochrane súkromia a osobných údajov;
3. všetky spôsoby kontaktu, ako je internet, poštová korešpondencia, telefón a mobilný telefón a akékoľvek ďalšie technológie a postupy, ktoré sa ešte len objavia a mohli by byť použité.
 
Mary Kay riadi ochranu súkromia prostredníctvom svojho Globálneho tímu pre ochranu osobných údajov (Global Privacy Team), ktorý zastupuje všetky geografické regióny, kde podnikáme, a všetky obchodné procesy, v ktorých sú získavané osobné údaje - ako napríklad od nezávislých kozmetických poradkýň/poradcov, zo spotrebiteľských promo akcií a zamestnaneckých programov. Mary Kay sa snaží podporovať a využívať osvedčené postupy z odboru, aby zabezpečila, že budú všetky obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov riešené a osobné údaje chránené.
 
Naše zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté tak, aby zodpovedali medzinárodne prijímaným pravidlám o ochrane osobných údajov alebo férovým postupom pri správe informácií, ako sú napríklad tie, ktoré stanovuje Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Európskej únie (EÚ) a Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ustanovený Ministerstvom obchodu USA (https://www.privacyshield.gov).
 
Mary Kay Inc. sa sama certifikovala a tým potvrdila, že spĺňa zásady týkajúce sa oznamovania, voľby, ďalšieho odovzdania, bezpečnosti, správnosti údajov, prístupu k nim a vymáhania v rámci Štítu na ochranu osobných údajov.
 
Ak sa chcete dozvedieť viac o Štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a ak si chcete pozrieť vlastné certifikácie Mary Kay Inc., navštívte, prosíme, https://www.privacyshield.gov/.
 
Každá spoločnosť Mary Kay má svoje vlastné zásady ochrany údajov, ktoré spĺňajú jednak konkrétne zákonné požiadavky danej krajiny, kde táto spoločnosť pôsobí, tak aj zásady uvedené v Globálnych zásadách ochrany osobných údajov Mary Kay. Kliknite sem pre výber krajiny, a budete presmerovaný na zásady ochrany údajov pre miesto, kde sa nachádzate.
 
Nižšie nájdete tieto Zásady a to, ako ich Mary Kay uplatňuje.
 
Z akého dôvodu údaje získavame
Mary Kay získava a používa osobné údaje na to, aby mohla poskytovať neobmedzené obchodné príležitosti, úžasné prípravky a služby prvotriednej kvality pre nezávislé kozmetické poradkyne/poradcov a pre ich zákazníkov, spotrebiteľov našich prípravkov a služieb, zamestnancov a ostatných, ktorí môžu prísť do kontaktu s Mary Kay. Získavame iba tie osobné údaje, ktoré potrebujeme poznať na dosiahnutie nášho cieľa, tj. na poskytovanie prvotriednej kvality, hodnôt a príležitostí. Napríklad používame e-mailové adresy, aby sme nezávislým kozmetickým poradkyniam/poradcom, spotrebiteľom, zamestnancom alebo záujemcom o prácu mohli zasielať nimi vyžiadané informácie. Spätná väzba od nezávislých kozmetických poradkýň/poradcov, spotrebiteľov a zamestnancov sa využíva pri skvalitňovaní daných prípravkov a služieb.
 
Oznámenie
Oznamujeme osobám, ktorých údaje získavame, akým spôsobom sú používané, či môžu byť dočasne odovzdávané iným osobám za účelom poskytovania vyžiadaných produktov a služieb, a akým spôsobom sa obracať s otázkami na Mary Kay tím pre ochranu osobných údajov. Na našich webových stránkach je odkaz na naše Zásady ochrany osobných údajov a pre užívateľov, ktorí prípadne potrebujú dodatočné informácie o rôznych oblastiach na našich webových stránkach, vydávame dodatočné osobitné upozornenia o ochrane osobných údajov.
 
Voľba
Osobám, ktoré nám zveria svoje údaje, umožňujeme rozhodnúť sa, či od nás chcú prijímať ďalšie oznámenia. E-maily sú zasielané len tým, ktorí si ich vyžiadali, tým, ktorým je možné ich zaslať na základe nášho oprávneného záujmu, alebo tým, ktorým majú byť zaslané na žiadosť nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu. V našich oznámeniach je uvedené, ako sa odhlásiť alebo "odstúpiť" od zasielania ďalších oznámení. Môžeme sa opýtať jednotlivcov, či sa chcú zúčastniť prieskumu trhu, a na základe ich súhlasu ich kontaktovať.
 
Technológia
V Mary Kay používame technológie k lepšiemu zabezpečeniu služieb pre naše nezávislé kozmetické poradkyne/poradcov, spotrebiteľov, zamestnancov a ďalších. Hovoríme im, kedy používame technológie, ktoré majú niečo spoločné s ochranou osobných údajov. Internetové cookies nepoužívame na získavanie alebo uchovávanie vašich osobných údajov, iba ak na to získame Vaše povolenie alebo Vám to vopred oznámime, a to podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzate.
 
Prístup
Mary Kay prijíma opatrenia na to, aby nami používané osobné údaje boli správne. Jednotlivcom umožňujeme primeraný prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytli, na ich kontrolu a prípadnú opravu, alebo aby nás mohli požiadať, aby sme tieto údaje nepoužívali.
 
Zabezpečenie
Mary Kay chráni osobné údaje, ktoré má ako spoločnosť k dispozícii, prostredníctvom postupov a opatrení obvyklých v danom odvetví tak, aby zabránila ich strate, zneužitiu, neoprávnenému prístupu k nim, ich odhaleniu alebo pozmeneniu. Prístup k osobným údajom majú iba tí, ktorí ho potrebujú na plnenie svojich povinností. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na splnenie obchodného účelu, na ktorý boli získané, ibaže je zo zmluvných alebo zákonných dôvodov nevyhnutné, aby tieto údaje neboli po určitú dobu vymazané.
 
Prenos údajov
Osobné údaje môžeme odovzdávať do databáz Mary Kay v iných krajinách, ako boli pôvodne získané. Náš celosvetový program ochrany osobných údajov si vyžaduje rovnakú úroveň zabezpečenia osobných údajov vo všetkých oblastiach, ktorú zabezpečujeme s pomocou zavedených postupov a zmlúv. Údaje možno dočasne odovzdávať dodávateľovi alebo obchodnému partnerovi za účelom poskytovania služieb pre spoločnosť Mary Kay a/alebo nezávislé kozmetické poradkyne/poradcov. Títo dodávatelia a obchodní partneri sú povinní chrániť tieto  osobné údaje a nakladať s nimi pri dodržaní rovnakých prísnych štandardov, aké dodržiava spoločnosť Mary Kay. Nesmú tieto  údaje používať inak ako na to, aby poskytovali služby, ktoré ste si vyžiadali vy, Mary Kay alebo vaša nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca.
 
Deti
Mary Kay nemieni získavať údaje od detí do 14 rokov alebo do veku určeného špecifickým zákonom danej krajiny. Na našich webových stránkach vyžadujeme uvedenie veku s cieľom zabrániť získavaniu údajov od osôb mladších ako 14 rokov.
 
Zodpovednosť
Mary Kay očakáva, že naši zamestnanci a partneri budú udržiavať dôveru, ktorú do nás vložili tí, kto nám zverili svoje osobné údaje. Zamestnancov preškoľujeme v oblasti ochrany osobných údajov a v rámci celosvetového programu na dodržiavanie súladu so zákonmi. Tí, ktorí osobné údaje spravujú, vykonávajú hodnotenie vlastného konania, aby sme zaistili, že osobné údaje sú zabezpečené a chránené. Pravidelne vykonávame kontroly dodržiavania predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 
Pôsobnosť Zásad ochrany osobných údajov Mary Kay a postupov ochrany údajov sa na základe zmluvných ustanovení rozširuje aj na našich dodávateľov a partnerov. Rovnako podporujeme samoreguláciu v odvetví ako flexibilný prostriedok na udržanie kroku s novo vznikajúcimi výzvami v oblasti ochrany súkromia.
 
Pre ďalšie informácie alebo na preštudovanie Zásad ochrany osobných údajov jednotlivých krajín kliknite sem.

Kontaktujte nás
Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa vašich osobných údajov a vášho súkromia, prosíme kontaktujte nás priamo. Kliknite SEM pre výber krajiny a pre nájdenie správnej poštovej alebo e-mailovej adresy, ktorá je dostupná vo vašej krajine, alebo použite nižšie uvedenú poštovú adresu alebo e-mailovú adresu. Pri zasielaní otázok alebo pripomienok pokojne použite váš rodný jazyk:
 
Mary Kay Global Privacy Team (Globálny tím Mary Kay pre ochranu údajov)
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 USA
1-800-453-1140
 
Zaväzujeme sa, že s vami budeme spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého riešenia akejkoľvek sťažnosti alebo obavy týkajúce sa ochrany údajov. Spolupracujeme s národnými orgánmi na ochranu údajov, ak sa domnievajú, že vznikol problém s ochranou údajov.
 
Mary Kay Inc. sa zúčastňuje akreditovaného obchodného programu US Council of Better Business Bureau. Ďalšie informácie o tomto programe a jeho postupe riešenia sporov sú dostupné na adrese http://www.bbb.org/.
 
Práva na ochranu osobných údajov v Európskej únii
V súlade so zásadami Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sa spoločnosť Mary Kay zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa získavania a používania osobných údajov osôb sídliacich v Európskej únii alebo osôb, ktorých osobné údaje spracúva akákoľvek spoločnosť Mary Kay v Európskej únii. Občania Európskej únie, ktorí majú otázky alebo sťažnosti týkajúce sa týchto zásad ochrany údajov, by mali najskôr kontaktovať Mary Kay v krajine svojho bydliska. 
 
Mary Kay Inc. sa ďalej zaviazala odovzdať nevyriešené sťažnosti v rámci Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA nezávislému mechanizmu riešenia sporov, ktorým je BBB EÚ Privacy Shield prevádzkovaný organizáciou Council of Better Business Bureaus. Ak nedostanete včasné oznámenie o prijatí vašej sťažnosti alebo ak Mary Kay vašu sťažnosť uspokojivo nevyrieši, navštívte, prosíme, webové stránky BBB EÚ Privacy Shield na adrese https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers pre viac informácií a podanie sťažnosti.
 
Oznamovanie zmien týchto zásad
Spoločnosť Mary Kay vás bude informovať o väčších zmenách našich Globálnych zásad Mary Kay o ochrane údajov tak, že popíše a zverejní zmeny spolu s novou verziou na týchto webových stránkach. 

Posledná aktualizácia: Máj 2018

Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov


Rozsah

Tieto Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov popisujú informácie, ktoré o vás Mary Kay získava. Podrobne opisujú, ako tieto informácie používame, a obsahujú informácie o možnostiach, ktoré máte vo vzťahu k používaniu týchto údajov. Informácie, na ktoré sa vzťahujú tieto Zásady a Globálne zásady ochrany osobných údajov Mary Kay, zahŕňajú informácie, ktoré o vás získavame na webových stránkach Mary Kay a prostredníctvom špeciálnych programov a služieb ponúkaných nezávislými kozmetickými poradkyňami/poradcami Mary Kay alebo tu popísanými tretími stranami.
Prípravky Mary Kay® sú dostupné na zakúpenie výhradne prostredníctvom našich nezávislých kozmetických poradkýň/poradcov. Informácie o ochrane súkromia v súvislosti s vašou návštevou osobných webových stránok nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu Mary Kay nájdete v záložke Zásady ochrany osobných údajov na osobných webových stránkach na tejto stránke.
Ak ste nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca a prajete si získať ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú priamo na vás, pozrite sa, prosíme, do záložky Zásady ochrany osobných údajov nezávislých kozmetických poradkýň/poradcov na tejto stránke.

Kto sme

Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia, IČO: 31786791, so sídlom na adrese Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, je členom celosvetovej skupiny spoločností Mary Kay a je prevádzkovateľom údajov zodpovedným za vaše osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v mene skupiny Mary Kay, takže keď používame v tomto oznámení výrazy "Mary Kay", "my", "nás", "nám", "nami" alebo zámeno "náš" a jeho tvary, odkazujeme na príslušnú spoločnosť zo skupiny Mary Kay, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov.

Ak máte k týmto Zásadám ochrany osobných údajov nejaké otázky, vrátane akýchkoľvek požiadaviek na výkon vašich práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocou nižšie uvedených údajov.

K rukám: Zákaznícky servis
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia.
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
Telefónne číslo: +421 2 2065 6401
 
Zaväzujeme sa, že s Vami budeme spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého riešenia akejkoľvek sťažnosti alebo obavy týkajúcej sa ochrany údajov. Spolupracujeme s národnými orgánmi na ochranu údajov, ak sa domnievajú, že vznikol problém s ochranou údajov. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), ktorý je slovenským regulačný orgánom pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Napriek tomu by sme veľmi ocenili príležitosť riešiť Vaše obavy ešte predtým, ako sa obrátite na ÚOOÚ, preto prosíme, aby ste najprv kontaktovali nás.

Informácie, ktoré získavame
Informácie o vás môžeme získavať z rôznych zdrojov. Patria medzi ne informácie, ktoré získame priamo od vás; informácie, ktoré nám poskytne nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca alebo ktoré nám sú poskytnuté v jej mene, aby sme vám mohli poskytnúť lepšiu zákaznícku skúsenosť; informácie, ktoré o vás získavame, keď navštívite naše stránky alebo si pozriete online reklamu Mary Kay® a informácie, ktoré o vás získavame z iných zdrojov (keď je to povolené zákonom).

Informácie, ktoré získavame priamo od vás: Priamo od vás získavame informácie vtedy, keď sa rozhodnete zapojiť do našich ponúk a programov alebo nám inak priamo poskytnete informácie. Nižšie uvádzame príklady informácií, ktoré môžeme získavať priamo od vás:

meno, e-mailová adresa, poštová adresa,
užívateľské meno a heslo,
telefónne číslo alebo číslo mobilného telefónu,
vek,
dátum narodenia,
meno vašej nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu,
ďalšie informácie o vás a vašej rodine, ako je pohlavie alebo preferencie a/alebo správanie týkajúce sa používania produktov,
demografické informácie,
preferencie týkajúce sa budúcich oznámení,
kontaktné informácie pre priateľov, pri ktorých si môžete priať, aby sme ich my alebo vaša nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca kontaktovali. Keď nám poskytnete informácie pre tieto správy typu „odporúčania priateľovi“, používame ich len pre to, aby sme odoslali správu, ktorú si vyžiadate.

Informácie, ktoré získavame, keď navštívite naše stránky, používate naše služby alebo si prezeráte naše online reklamy: Používame cookies a ďalšie technológie na získavanie informácií o vás, keď navštevujete naše stránky, používate naše služby alebo si prezeráte online reklamy. Nižšie uvádzame príklady informácií, ktoré môžeme pomocou týchto technológií získavať:

typ vášho prehliadača a operačného systému,
webové stránky, ktoré si prezeráte,
odkazy, na ktoré klikáte,
IP adresa,
stránka, ktorú ste navštívili pred príchodom na našu stránku,
e-maily Mary Kay, ktoré otvoríte a/alebo prepošlete,
ponuky alebo odkazy Mary Kay, ku ktorým sa pripojíte prostredníctvom e-mailov,
informácie o vašich návštevách osobných webových stránok vašej nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu,
vaše voľby a preferencie týkajúce sa prípravkov
 
Viac informácií nájdete tiež v sekcii "Cookies a ďalšie technológie" nižšie.

Ako tieto informácie používame.
Informácie, ktoré získavame, používame na to, aby sme vám poskytovali ponuky, prípravky a služby, splnili naše zákonné povinnosti a ďalej na nižšie uvedené účely, ak na tom máme oprávnený záujem a ak takéto záujmy neprevažujú vaše práva na ochranu osobných údajov. Vezmite, prosíme, na vedomie, že vaše osobné údaje môžeme spracovávať na základe viac ako jedného právneho základu v závislosti na konkrétnom účele, na ktorý ich využívame. Tieto údaje nám umožňujú prepojiť vás s nezávislou kozmetickou poradkyňou/poradcom, od ktorej si môžete zakúpiť prípravky, povedať vám o úžasnej príležitosti stať sa nezávislou kozmetickou poradkyňou/poradcom Mary Kay a spravovať naše stránky a služby, a to vrátane služieb pre nezávislé kozmetické poradkyne/poradcov.

Nižšie uvádzame konkrétne spôsoby, ako používame informácie, ktoré o vás získavame:

zasielanie vzoriek, produktov a informácií na požiadanie,
vývoj nových a vylepšených produktov a služieb,
vaše zapojenie do súťaží, programov alebo ponúk, ktoré si vyžiadate vy, alebo ktoré si vyžiada vaša nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca,
v súvislosti so službami, ktoré ponúkame vašej nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi,
vytvorenie a správa vášho účtu a/alebo účtu vašej nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu,
ochrana pred prípadnými podvodnými transakciami a ich identifikácia,
v prípadoch povolených zákonom poskytovanie prispôsobených nevyžiadaných ponúk a informácií o prípravkoch a službách Mary Kay prostredníctvom klasickej pošty, vrátane toho, čo súvisí so službami, ktoré vám poskytuje nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca;
vytváranie a poskytovanie reklám prispôsobených vašim záujmom,
analýza používania našich prípravkov, služieb a webových stránok,
pochopenie toho, ako ste sa dostali na našu stránku a ako ju používate, aby sme ju mohli zlepšiť,
stanovenie efektivity našej inzercie,
vymáhanie a dodržiavanie našich obchodných podmienok a ďalšie riadenie nášho podnikania
Tieto informácie budeme používať výhradne na účely, na ktoré sme ich získali, iba že by sme oprávnene usúdili, že ich potrebujeme použiť na iné účely a že tento účel je zlučiteľný s pôvodným účelom.
Vaše možnosti a prístup k vašim informáciám

Možnosti: Dávame vám možnosť voľby s ohľadom na to, ako s vami budeme komunikovať.
Digitálna a elektronická komunikácia: Propagačné správy na mobilný telefón alebo do e-mailu vám posielame len vtedy, keď si ich zasielanie od nás vyžiadate alebo keď nás vaša nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca požiada, aby sme vám ich poslali.

Odber propagačných správ od Mary Kay zasielaných na mobilný telefón alebo do e-mailu môžete kedykoľvek ukončiť. Postupujte podľa pokynov k odstúpeniu alebo odhláseniu, ktoré budú uvedené v každej takejto správe, ktorú od nás dostanete, alebo kontaktujte Mary Kay a získajte dodatočné informácie strán toho, ako nám môžete oznámiť, ktoré materiály už nechcete ďalej dostávať.
Ak ste poskytli informácie nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi prostredníctvom jej Osobných webových stránok, kontaktujte ju/jeho, aby ste získali informácie o tom, ako môžete svoje nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi zaslať požiadavku týkajúcu sa vašich preferencií ohľadom prijímania alebo neprijímania oznámení od nej prostredníctvom jej Osobných webových stránok.

Prístup:
Rešpektujeme právo osôb na prístup k ich osobným údajom. Prijímame kroky vedúce k tomu, aby boli vaše osobné údaje presné. Máte možnosť prezerať si, opraviť alebo aktualizovať osobné kontaktné informácie, ktoré poskytujete Mary Kay. Väčšina programov Mary Kay ponúka prístup k osobným údajom a možnosť ich aktualizácie online. Tam, kde ste sa registrovali, si overte, či si tam môžete zobraziť alebo aktualizovať svoje osobné údaje. Ak ste poskytli svoje informácie nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi prostredníctvom jej Osobných webových stránok, kontaktujte ju, prosíme, priamo, ak budete chcieť svoje osobné údaje aktualizovať. Rovnako máte určité zákonné práva, ktoré sú popísané nižšie v časti "Práva dotknutých osôb". Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov alebo kontaktovať Zákaznícky servis alebo Globálny tím na ochranu údajov.

Cookies a ďalšie technológie

Ako používame cookies, Web Beacons a ďalšie technológie:
Tieto technológie používame na to, aby sme vám poskytli bohatšiu a lepšie personalizovanú zákaznícku skúsenosť. Používame internetové cookies na získavanie a uchovávanie osobných údajov a ďalších technológií a poskytujeme vám informácie o ich použití, pričom v prípade potreby si vyžiadame povolenie. Nižšie nájdete viac podrobností.

Cookies:
Cookie je malý súbor, ktorý do vášho počítača uloží webová stránka, ktorá cookie používa na uloženie informácií o vašom používaní tejto stránky. Používame cookies k monitorovaniu toho, ako sú naše stránky používané, a k tomu, aby nám to pomohlo personalizovať vašu online skúsenosť. Napríklad, keď sa registrujete na našich stránkach, môžeme v cookie vo vašom počítači uložiť jedinečný kód. Keď sa na našu stránku nabudúce vrátite z rovnakého počítača, naše servery použijú cookie k vášmu rozpoznaniu. Potom môžeme použiť informácie, ktoré ste poskytli, keď ste sa registrovali, spolu s vašimi aktivitami na našich stránkach, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok z používania webových stránok.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť. Väčšina prehliadačov cookies automaticky prijíma. Ak sa chcete dozvedieť o cookies viac, vrátane toho, ako odmietnuť cookies vo svojom počítači, kliknite na tieto odkazy:
 
• Pre Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm 
Pixelové tagy Web Beacons: Pixelové tagy sú malé kúsky kódu zakomponované do webových stránok alebo e-mailov. Môžeme používať pixelové tagy k doručenie cookie, na komunikáciu s nimi, počítanie užívateľov, ktorí navštívili webovú stránku, a pochopenie vzorcov používania. Taktiež môžeme začleniť pixelové tagy do e-mailov, aby sme zistili, či boli správy otvorené, vyvolali nejakú reakciu alebo boli preposlané.

Schopnosť pixelových tagov zachytávať informácie týmto spôsobom môžete deaktivovať tak, že odmietnete cookies vyššie opísaným spôsobom.

Ďalšie technológie: Medzi ďalšie technológie, ktoré môžeme používať na to, aby sme vám poskytli lepšie služby, patria:

Premenné webové relácie: Informácie, ktoré sú pri surfovaní odovzdané z jednej webovej URL na inú.
Zásuvné moduly a doplnky prehliadača: Ďalšie webové komponenty, ktoré môže byť potrebné nainštalovať do vášho počítača, aby bolo umožnené fungovanie niektorých funkcií vašich webových stránok. Máte možnosť si tieto komponenty nenainštalovať.

Reklamy tretích strán: Môžeme umožniť tretím stranám, a to vrátane obchodných partnerov, aby na našich stránkach zverejňovali svoje reklamy. Niektoré z týchto spoločností môžu do vášho počítača uložiť cookie, aby váš počítač spoznali, vždy keď vám pošlú online reklamu. To im umožní zistiť, kde ste vy alebo iné osoby, ktoré počítač používajú, videli ich reklamu, a zobrazovať vám také reklamy, o ktorých sa domnievajú, že vás budú zaujímať. My používanie cookies týchto spoločností nekontrolujeme.

Zdieľanie informácií

Úspech nášho podnikania závisí od vašej dôvery. Nepredávame vaše osobné informácie marketingovým pracovníkom mimo Mary Kay, ibaže by sme vás v tejto súvislosti požiadali o súhlas a získali ho. vaše osobné informácie zdieľame len tak, ako je popísané nižšie, a v rámci Mary Kay.

Externý dodávatelia služieb: Spoliehame sa na externých dodávateľov služieb pri poskytovaní najrôznejších služieb v našom mene a môže byť potrebné podeliť sa s nimi o vaše osobné údaje, ale len na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov. Upozorňujeme, že našim dodávateľom služieb sprístupníme iba také osobné údaje, ktoré potrebujú k realizácii svojich služieb, a že vyžadujeme, aby tieto údaje chránili a nepoužívali ich na žiadne iné účely.

Na dodávateľa služieb sa môžeme obracať v nasledujúcich prípadoch:
 
splnenie vašich požiadaviek týkajúcich sa produktov a služieb a zodpovedanie vašich otázok,
hosting našich webových stránok a doručovanie našich e-mailov a SMS správ,
zasielanie vzoriek prípravkov, kontaktovanie víťazov súťaží, správa platieb alebo podnikanie iných krokov v našom mene,
analýza údajov, niekedy v kombinácii s inými zdrojmi, aby sme vám mohli posielať cielenejšie oznámenia,
vykonávanie výskumu a analýzy údajov za účelom zlepšenia našich prípravkov, služieb a stránok.

Ďalšie situácie, kedy môžeme sprístupniť vaše osobné údaje:
keď je to povolené zákonom, na ochranu a obranu práv a majetku Mary Kay (vrátane vymáhania dodržiavania našich obchodných podmienok a zmlúv);
keď sme povinní to urobiť zo zákona a/alebo na základe rozhodnutia verejných orgánov

Súhrnné a neosobné informácie: Môžeme zdieľať súhrnné informácie, ktoré vás nebudú identifikovať, na účely všeobecných obchodných analýz. Napríklad môžeme sprístupniť počet návštevníkov stránok alebo užívateľov služieb Mary Kay.

Bezpečnosť informácií

Mary Kay sa zaväzuje, že bude osobné údaje uchovávať zabezpečené. Máme zavedené príslušné technické, administratívne a fyzické postupy na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím alebo pozmenením informácií.
Prístup k týmto osobným údajom obmedzujeme na tých, ktorí z obchodných dôvodov tieto informácie potrebujú, a inak zaručujeme, že naše bezpečnostné opatrenia sú primerané ujme, ktorú by mohla spôsobiť prípadná strata informácií, ich zneužitie, neoprávnený prístup k nim, ich zverejnenie alebo pozmenenie. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je to nevyhnutne potrebné na splnenie účelu, na ktorý sme informácie získali, hoci v niektorých prípadoch je na základe zmluvy, zákona či iného predpisu nutné, aby osobné údaje neboli po nejakú dobu zmazané.
Taktiež sme zaviedli postupy na riešenie prípadných podozrení na porušenie ochrany údajov a budeme vás a príslušný regulačný orgán o prípadnom takomto porušení informovať, ak nám to legislatíva ukladá.

Keď poskytneme vaše osobné údaje externým dodávateľom služieb, vyžadujeme, aby tieto spoločnosti informácie chránili a nepoužili ich na iné účely.

Keď získavame a prenášame citlivé informácie, snažíme sa na ochranu týchto informácií používať postupy, ktoré sú v odbore štandardné.

Upozorňujeme, že niekedy môžeme byť nútení zverejniť osobné údaje v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane požiadaviek súvisiacich s dodržaním národnej bezpečnosti alebo vymáhaním dodržiavania zákonov.

Odovzdanie údajov

Môžeme postúpiť osobné údaje do databáz Mary Kay, vrátane databáz Mary Kay, Inc., ktoré sa nachádzajú v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli informácie poskytnuté, a to vrátane Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a Ruskej federácie. Globálny program ochrany údajov Mary Kay, Inc. vyžaduje rovnakú úroveň zabezpečenia a ochrany osobných údajov vo všetkých geografických oblastiach, pričom sú zavedené postupy a uzavreté zmluvy, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby to tak bolo.
 
Údaje môžu byť odovzdané dodávateľovi alebo obchodnému partnerovi za účelom poskytovania služieb pre Mary Kay, ako je cielená e-mailová komunikácia, rozosielanie informácií alebo vzoriek. Títo dodávatelia a obchodní partneri sú povinní chrániť a spravovať osobné údaje pri zachovávaní tých istých vysokých štandardov ako Mary Kay a nemôžu ich používať na iné účely ako na poskytovanie služieb, ktoré si Mary Kay vyžiadala. (Pozrite časť "Externí dodávatelia služieb" vyššie.)
 
Vaše údaje môžeme poskytnúť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"). Tieto krajiny, medzi ktoré patria Spojené štáty, nemusia podliehať zákonom, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany, akú poskytuje EHP. Na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, ktoré získa Mary Kay Inc. v Spojených štátoch, z krajín EHP, sa Mary Kay Inc. autocertifikovala v rámci štítu EÚ-USA na ochranu súkromia (ďalej ako "Štít EÚ-USA"), ktorý zaviedlo Ministerstvo obchodu USA, a dodržiava rámcové zásady Štítu EÚ-USA na ochranu súkromia, ktoré sa týkajú získavania, používania, a uchovávanie osobných údajov, ktoré jej sú odovzdané z EHP. V prípade rozporu medzi týmito zásadami ochrany údajov a zásadami ochrany údajov Štítu EÚ-USA majú prednosť zásady ochrany údajov Štítu EÚ-USA. Ak sa chcete dozvedieť viac o Štíte EÚ-USA na ochranu súkromia a ak si chcete pozrieť autocertifikáciu Mary Kay Inc., navštívte, prosíme, https://www.privacyshield.gov/.
 
Pokiaľ ide o informácie prijaté v rámci Štítu EÚ-USA, Mary Kay Inc. podlieha vyšetrovacej a vykonávacej právomoci Federálnej obchodnej komisie USA. Za určitých okolností môže byť potrebné zverejniť osobné údaje v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane požiadaviek súvisiacich s národnou bezpečnosťou alebo vymáhaním dodržiavania zákonov.
 
Mary Kay Inc. sa ďalej zaviazala odovzdať nevyriešené sťažnosti v rámci Štítu EÚ-USA nezávislému mechanizmu riešenia sporov, ktorým je BBB EÚ Privacy Shield, ktorý prevádzkuje organizácia Council of Better Business Bureaus. Ak nedostanete včasné oznámenie o prijatí vašej sťažnosti alebo ak Mary Kay vašu sťažnosť uspokojivo nevyrieši, navštívte, prosíme, webové stránky BBB EÚ Privacy Shield na adrese https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers pre viac informácií a podanie sťažnosti.

V prípade sprístupnenia údajov do inej krajiny mimo EHP, ako USA, uzatvoríme s príjemcami údajov dohodu s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov založenú na vhodných zárukách požadovaných právnymi predpismi, vrátane štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov vydaných pre tieto účely Európskou komisiou. Kópie týchto doložiek sú k dispozícii na vyžiadanie.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nutné na splnenie účelov, na ktoré boli získané, a to vrátane účelu uspokojenia akýchkoľvek zákonných alebo účtovných požiadaviek. Pri určovaní zodpovedajúcej doby uchovávania zohľadňujeme množstvo, povahu a citlivosť údajov, potenciálne riziko ujmy v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov, účely, na ktoré tieto údaje spracovávame, to, či je možné dosiahnuť tieto účely inými prostriedkami, a platné zákonné požiadavky. Nahrávky telefonických hovorov pri komunikácii s vami uchovávame po dobu 3 mesiacov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Za určitých okolností nás môžete požiadať o zmazanie vašich údajov: ďalšie informácie nájdete v časti "Práva dotknutej osoby" nižšie.
Pokiaľ vykonáme anonymizáciu vašich údajov, aby nebolo naďalej možné spájať ich s vašou osobou (napríklad na účely výskumu alebo štatistické účely), môžeme tieto informácie používať neobmedzene, bez toho aby sme vám to museli ďalej oznamovať.

Práva dotknutej osoby

Ak vaše osobné údaje získava a používa Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia alebo ak ste nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca so sídlom v Európskej únii a vaše osobné údaje získava alebo používa ktorákoľvek spoločnosť zo skupiny Mary Kay, máte zo zákona určité práva, ktoré sú známe ako "práva dotknutej osoby", a ktoré môžu podliehať určitým obmedzeniam a/alebo reštrikciám. Tieto práva zahŕňajú právo: (i) požadovať prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie; ii) dosiahnuť obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov alebo podať proti tomuto spracovávaniu námietku a (iii) požadovať, aby vám alebo tretej strane bola poskytnutá kópia vašich osobných údajov v digitálnom formáte. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocou kontaktných údajov uvedených v týchto Zásadách.
 
Za prístup k svojim osobným údajom alebo výkon ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv nebudete platiť žiadny poplatok. Ak však bude vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerne sa opakujúca alebo povedie k zbytočným nákladom, môžeme vám účtovať primeraný poplatok alebo môžeme za týchto okolností odmietnuť vašu požiadavku splniť. Za účelom overenia vašej totožnosti na účely vášho prístupu k vašim osobným údajom alebo výkonu iného z vašich práv môže byť potrebné, aby sme si od vás vyžiadali konkrétne informácie, vďaka čomu zaistíme, že vaše osobné údaje nebudú sprístupnené neoprávnenej osobe.

Bezpečnosť detí online:
Veríme, že je dôležité poskytovať deťom online dodatočnú ochranu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby so svojimi deťmi trávili čas online, aby sa mohli podieľať na ich online aktivitách a monitorovať ich.
Mary Kay nemieni získavať údaje od detí vo veku do 16 rokov alebo do veku určeného špecifickým zákonom danej krajiny. Na našich webových stránkach vyžadujeme uvedenie veku s cieľom zabrániť získavania údajov od osôb mladších ako 16 rokov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Akonáhle dôjde k aktualizácii Zásad alebo Globálnych zásad Mary Kay o ochrane osobných údajov, tieto zmeny zverejníme a tiež upravíme dátum účinnosti. Pokiaľ vykonáme podstatné zmeny, budeme vás o tom informovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli naposledy, alebo zverejníme oznámenie o zmenách na našich webových stránkach.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké obavy týkajúce sa bezpečnosti vašich informácií v súvislosti s Mary Kay alebo niektorou z našich webových stránok, alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v Mary Kay, kontaktujte nás, prosíme, pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:
K rukám: Zákaznícky servis
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia.
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
Telefónne číslo: +421 2 2065 6401

alebo na

Mary Kay Global Privacy Team (Globální tým Mary Kay pro ochranu údajů)
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 USA
1-800-453-1140
 

Zásady ochrany osobných údajov pre nezávislé kozmetické poradkyne


Už viac ako 50 rokov ponúka Mary Kay neobmedzené príležitosti pre nezávislé kozmetické poradkyne/poradcov po celom svete. Dôvera je jedným zo základných kameňov, na ktorých bola značka Mary Kay vybudovaná. Práve v duchu tejto dôvery a našej filozofie Zlatého pravidlá sa zaväzujeme chrániť osobné údaje, ktoré o vás získavame.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené špeciálne s ohľadom na vás. Sú v nich popísané informácie, ktoré od nezávislých kozmetických poradkýň/poradcov získavame, spôsob, akým sú tieto informácie používané a chránené a tiež možnosti, ktoré máte v súvislosti s tým, ako vaše informácie používame a zdieľame.

Na našich webových stránkach nájdete aj samostatné Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú osobných údajov zákazníkov a ďalších osôb.

Kto sme

Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia, IČO: 31786791, so sídlom na adrese Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, je členom celosvetovej skupiny spoločností Mary Kay a je prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov zodpovedným za vaše osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v mene skupiny Mary Kay, takže keď používame v tomto oznámení výrazy "Mary Kay", "my", "nás", "nám", "nami" alebo zámeno "náš" a jeho tvary, odkazujeme na príslušnú spoločnosť zo skupiny Mary Kay, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov.

Ak máte k týmto Zásadám ochrany osobných údajov nejaké otázky, vrátane akýchkoľvek požiadaviek na výkon vašich práv, kontaktujte nás prosím pomocou nižšie uvedených údajov.

K rukám: Zákaznícky servis
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia.
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
E-mailová adresa: zakaznickyservis.sk@mkcorp.com
Telefónne číslo: +421 2 2065 6401

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), ktorý je slovenským regulačný orgánom pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Zaväzujeme sa, že s vami budeme spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého riešenia akejkoľvek sťažnosti alebo obavy týkajúcej sa ochrany údajov. Spolupracujeme s národnými orgánmi na ochranu údajov, ak sa domnievajú, že vznikol problém s ochranou údajov. Napriek tomu by sme veľmi ocenili príležitosť riešiť vaše obavy ešte predtým, ako sa obrátite na ÚOOÚ, preto prosíme, aby ste najprv kontaktovali nás.

Informácie, ktoré získavame

Za účelom realizácie nášho obchodného vzťahu s vami, čoby nezávislou kozmetickou poradkyňou/poradcom, vrátane poskytovania aktuálnych informácií o prípravkoch a obchodných informácií pre efektívne fungovanie vášho podnikania s Mary Kay, od vás alebo o vás Mary Kay získava nasledujúce informácie:

• meno,
• poštová adresa,
• e-mailová adresa,
• užívateľské meno a heslo,
• telefónne číslo a/alebo číslo mobilného telefónu,
• dátum narodenia,
• vek,
• pohlavie,
• demografické informácie,
• rodinné informácie, vrátane Vášho stavu,
• číslo nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu,
• meno osoby, ktorá vás k Mary Kay priviedla, Vašej nezávislej Sales Director a nezávislej National Sales Director,
• osoby, ktoré ste priviedli k Mary Kay,
• históriu objednávok prípravkov,
• platobné informácie (ako sú finančné informácie v súvislosti s vašimi objednávkami od spoločnosti),
• históriu provízií, resp. zliav,
• informácie o hovoroch na zákaznícky servis vrátane možných nahrávok telefonátov, ak ste o tom boli pred ich uskutočnením informovaná/ý,
• ďalšie informácie, o ktoré sa s nami prípadne podelíte v rámci svojho podnikania s Mary Kay, alebo ktoré o vás zdieľajú iné nezávislé kozmetické poradkyne/poradcovia alebo spotrebitelia.

Ak si takéto údaje konkrétne nevyžiadame alebo vás k tomu nevyzveme, žiadame vás, aby ste nám neposkytli žiadne informácie, ktoré sú podľa právnych predpisov Európskej únie o ochrane údajov považované za "Osobitné kategórie" osobných údajov (ako sú napríklad údaje o vašom zdraví). Ak vás niekedy o tieto informácie požiadame, vyžiadame si váš výslovný súhlas s ich získavaním a použitím a budeme ich používať iba na konkrétne účely, ku ktorým dáte svoj súhlas.

Ako tieto informácie používame.

Ako nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca Mary Kay podnikáte sama za seba, ale nie ste pri tom sama. Všeobecne používame informácie, ktoré od vás a o vás získavame, na poskytovanie služieb a prípravkov, ktoré si vy a vaši zákazníci vyžiadate a k podpore efektívneho priebehu obchodnej príležitosti s Mary Kay, na splnenie našich zákonných povinností, na splnenie zmluvných povinností vo vzťahu k vám a na nižšie uvedené účely, ak na tom máme oprávnený záujem a ak nad takýmito záujmami neprevažujú vaše práva na ochranu osobných údajov. Vezmite, prosíme, na vedomie, že vaše osobné údaje môžeme spracovávať na základe viac ako jedného právneho základu v závislosti na konkrétnom účele, pre ktorý ich využívame.

Konkrétnejšie sa vaše informácie používajú na nasledujúce:

• zasielanie objednávok, vzoriek, reklamných predmetov, prípravkov a informácií,
• informovanie o prípravkoch, službách, promo akciách a výhodách ponúkaných Mary Kay alebo jej prostredníctvom,
• vývoj nových prípravkov a služieb,
• zapojenie do výziev, programov, promo akcií alebo ponúk na základe vašej žiadosti,
• poskytovanie informácií o ďalších službách, ktoré sme pre vaše pohodlie zaistili prostredníctvom tretích strán,
• vytvorenie a správa vášho účtu (účtov),
• vybavenie a evidencia vašich požiadaviek, aby sme mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
• spracovanie platieb za veľkoobchodné nákupy a ďalšie služby,
• poskytovanie služieb, ktoré vám pomôžu lepšie obsluhovať vaše zákazníkov,
• ochrana pred prípadnými podvodnými transakciami a ich identifikácia,
• vytváranie a poskytovanie informácií o prípravkoch, inzercie a obchodných nástrojov prispôsobených na mieru vašim záujmom,
• analýza používania našich prípravkov, služieb, webových stránok, a našej komunikácie s vami pre zlepšovanie kvality našich služieb
• porozumenie tomu, ako používate naše webové stránky,
• porozumenie tomu, ako používate obchodné nástroje poskytované Mary Kay, vrátane osobných webových stránok a ďalších nástrojov,
• stanovenie efektivity našej propagácie a promo akcií,
• vymáhanie dodržiavanie našich obchodných podmienok a ďalšie riadenie nášho vzťahu s vami,
• dodržiavanie zmluvy s nezávislou kozmetickou poradkyňou, zmluvy s nezávislou Sales Director a/alebo zmluvy s nezávislou National Sales Director podľa toho, čo pripadá do úvahy,
• výpočet, spracovanie a odoslanie provízií, ocenení a odmien,
• zasielanie všeobecnej korešpondencie týkajúcej sa vašich zmlúv alebo vzťahu s Mary Kay,
• dodržiavanie podmienok nášho zmluvného vzťahu s vami a ďalšími nezávislými kozmetickými poradkyňami, nezávislými Sales Director a nezávislými National Sales Director,
• riadenie našich webových stránok a služieb, aby sme vám mohli naďalej poskytovať nekonečné príležitosti počas vášho zapojenia do podnikania s Mary Kay,
• splnenie akýchkoľvek platných zákonných požiadaviek.

Tieto informácie budeme používať výhradne na účely, na ktoré sme ich získali, ibaže by sme oprávnene usúdili, že ich potrebujeme použiť na iné účely a že tento účel je zlučiteľný s pôvodným účelom.

Používanie cookies a ďalších technológií

Používame cookies a ďalšie technológie na získavanie informácií o vás, keď navštevujete naše stránky, používate naše služby alebo si prezeráte online reklamy či iné informácie na stránke Mary Kay InTouch® alebo marykay.sk. Taktiež môžeme tieto technologie používať na zabezpečenie toho, aby bolo vaše prehliadanie internetových stránok plynulejšie. Nižšie uvádzame príklady informácií, ktoré môžeme pomocou týchto technológií získavať:

• typ vášho prehliadača a operačného systému,
• IP adresa,
• webové stránky, ktoré si prezeráte,
• odkazy, na ktoré klikáte,
• e-maily Mary Kay, ktoré otvoríte a/alebo prepošlete,
• ponuky alebo odkazy Mary Kay, ku ktorým sa pripojíte prostredníctvom e-mailov,
• webové stránky, ktoré vás privedú na naše stránky, alebo ktoré navštívite po odchode z našich stránok,
• zvolené položky.

Tieto informácie používame na to, aby sme vám mohli ponúknuť užívateľsky prívetivejšiu skúsenosť a vylepšiť služby a informácie, ktoré vám poskytujeme.

Vaše voľby a ako získať prístup k vašim informáciám

Pretože ste nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca, je nutné, aby sme používali vaše osobné údaje za účelom realizácie nášho obchodného vzťahu s vami a s ďalšími osobami a aby sme vám poskytovali najaktuálnejšie informácie, aby ste mohli úspešne prevádzkovať svoje nezávislé podnikanie s Mary Kay. Poskytujeme vám prístup k vašim osobným údajom a možnosti voľby v súlade s platnou legislatívou.

Možnosti

Dávame vám možnosť zvoliť si, ako s vami budeme komunikovať.

Digitálne a elektronické informácie

S ohľadom na vaše postavenie nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu vám môžeme zasielať textové alebo e-mailové správy s marketingovými oznámeniami, o ktorých sa domnievame, že vás budú zaujímať.

Zasielanie konkrétnych textových alebo e-mailových správ s marketingovými oznámeniami od Mary Kay alebo tretích strán, ktoré posielajú informácie v našom mene, môžete pozastaviť tak, že budete postupovať podľa jednoduchých pokynov obsiahnutých v každej takejto správe, ktorú dostanete, alebo tým, že opustíte online komunitu pre nezávislé kozmetické poradkyne, nezávislé Sales Director alebo nezávislé National Sales Director, do ktorej ste sa pridali. Je možné, že bude potrebné, aby sme vám naďalej elektronicky posielali určité informácie s ohľadom na podmienky vašej zmluvy s nezávislou kozmetickou poradkyňou a vášho vzťahu so spoločnosťou.

Poštové správy

S ohľadom na vaše postavenie nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu vám môžeme poštou zasielať ponuky, informácie o prípravkoch a marketingové nástroje, o ktorých sa domnievame, že vás budú zaujímať. Hoci zasielanie niektorých materiálov poštou je potrebné vzhľadom na vaše postavenie nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu, môžete si pozastaviť zasielanie určitej korešpondencie s propagačným obsahom od Mary Kay. Kontaktujte, prosíme, zákaznícky servis a aktualizujte svoje preferencie.

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete, že od nás nechcete dostávať propagačné oznámenia, budeme vašu požiadavku rešpektovať do tej miery, nakoľko je to možné, aby sme mohli naďalej dodržiavať naše dojednania s vami, čoby nezávislou kozmetickou poradkyňou/poradcom. Naďalej vám budeme zasielať oznámenia týkajúce sa služieb. Môžeme potrebovať uchovávať informácie, ktoré sme o vás získali, na účely vedenia záznamov, zmluvných požiadaviek, analýz alebo z iných dôvodov, a to v rozsahu povolenom zákonom.

Prístup


Prijímame kroky vedúce k tomu, aby boli vaše osobné údaje presné. Máte možnosť prezerať si, opraviť alebo aktualizovať osobné kontaktné informácie, ktoré poskytujete Mary Kay. Väčšina programov Mary Kay ponúka prístup k osobným údajom a možnosť ich aktualizácie online, vrátane Mary Kay InTouch® a osobných webových stránok. Rovnako máte určité zákonné práva, ktoré sú popísané nižšie v časti "Práva dotknutých osôb". Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov, alebo kontaktovať zákaznícky servis, alebo globálny tím na ochranu údajov.


Zdieľanie informácií


Všeobecne nezdieľame osobné údaje so subjektmi poskytujúcimi marketingové služby mimo Mary Kay. Existujú okolnosti, kedy môžu byť nezávislým kozmetickým poradkyniam/poradcom k dispozícii špeciálne ponuky tretích strán, a v takýchto prípadoch poskytneme vaše informácie len vtedy, ak sme vám to jasne oznámili a získali váš súhlas.  

Vaše informácie môžeme poskytnúť potenciálnym zákazníkom, ktorí nás kontaktovali s prosbou o odporúčanie nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu, pokiaľ je to zákonom povolené, a / alebo ak nám dáte konkrétne súhlas tieto informácie odovzdávať potenciálnym zákazníkom.

Zdieľame informácie s ďalšími nezávislými kozmetickými poradkyňami/poradcami, aby sme umožnili plnenie zmluvných povinností podľa zmluvy s nezávislou kozmetickou poradkyňou, a to najmä s osobou, ktorá vás k Mary Kay priviedla, s nezávislými Sales Directorkami a nezávislými National Sales Directorkami, a to za účelom plnenia našich zmlúv s vami a s nimi. Poskytujeme len informácie potrebné na umožnenie Vašej podpory a dodržiavanie zmluvných podmienok.

Externí dodávatelia služieb

Využívame externých dodávateľov služieb na poskytovanie najrôznejších služieb v našom mene. Pri tej príležitosti môže byť potrebné, aby sme im poskytli vaše osobné údaje, ale len na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že našim dodávateľom služieb poskytneme iba také osobné údaje, ktoré potrebujú k realizácii svojich služieb, a že vyžadujeme, aby tieto údaje chránili a nepoužívali ich na žiadne iné účely. Na dodávateľa služieb sa môžeme obracať v nasledujúcich prípadoch:

• splnenie vašich požiadaviek týkajúcich sa produktov a služieb a zodpovedanie vašich otázok,
• hosting našich stránok a doručovanie našich e-mailov a SMS správ,
• zasielanie vzoriek prípravkov, kontaktovanie tých, ktorí uspeli v motivačných programoch, správa platieb alebo podniknutie iných krokov v našom mene,
• analýza údajov, niekedy v kombinácii s inými zdrojmi, aby sme vám, alebo na vaše vyžiadanie vašim Vašim zákazníkom, mohli posielať cielenejšie oznámenia,
• vykonávanie výskumu a analýz údajov za účelom zlepšenia našich prípravkov, služieb a stránok,
• vykonávanie ďalších služieb, ktoré si vyžiadame.

Poskytovanie informácií v rámci komunity nezávislých kozmetických poradkýň/poradcov Mary Kay

• na účely ocenenia a odovzdania cien,
• pre umožnenie mentorstva a spojenia s komunitou nezávislých kozmetických poradkýň/poradcov.

Ďalšie situácie

Vaše osobné údaje tiež môžeme poskytnúť:

• za účelom poskytnutia prvotriednych služieb Zlatého pravidla po celom svete môžeme pomocou zabezpečeného prostredia zdieľať osobné informácie s ďalšími subjektmi Mary Kay,
• keď sme povinní to urobiť zo zákona a/alebo na základe rozhodnutia verejných orgánov.

Môžeme zdieľať súhrnné informácie, ktoré vás nebudú identifikovať, na účely všeobecných obchodných analýz. Napríklad môžeme sprístupniť počet návštevníkov stránok alebo užívateľov služieb Mary Kay.

Odovzdanie údajov

Môžeme postúpiť osobné údaje do databáz Mary Kay, vrátane databáz Mary Kay, Inc., ktoré sa nachádzajú v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli informácie poskytnuté, a to vrátane Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a Ruskej federácie. Globálny program ochrany údajov Mary Kay, Inc. vyžaduje rovnakú úroveň zabezpečenia a ochrany osobných údajov vo všetkých geografických oblastiach, pričom sú zavedené postupy a uzavreté zmluvy, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby to tak bolo.

Údaje môžu byť odovzdané dodávateľovi alebo obchodnému partnerovi za účelom poskytovania služieb pre Mary Kay, ako je rozosielania informácií alebo vzoriek. Títo dodávatelia a obchodní partneri sú povinní chrániť a spravovať osobné údaje pri zachovávaní tých istých vysokých štandardov ako Mary Kay a nemôžu ich používať na iné účely ako na poskytovanie služieb, ktoré si Mary Kay vyžiadala. (Pozrite časť "Externí dodávatelia služieb" vyššie.)

Vaše údaje môžeme poskytnúť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"). Tieto krajiny, medzi ktoré patria Spojené štáty, nemusia podliehať zákonom, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany, akú poskytuje EHP. Na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, ktoré získa Mary Kay Inc. v Spojených štátoch, z krajín EHP, sa Mary Kay Inc. autocertifikovala v rámci štítu EÚ-USA na ochranu súkromia (ďalej ako "Štít EÚ-USA"), ktorý zaviedlo Ministerstvo obchodu USA, a dodržiava rámcové zásady Štítu EÚ-USA na ochranu súkromia, ktoré sa týkajú získavania, používania a uchovávanie osobných údajov, ktoré jej sú odovzdané z EHP. V prípade rozporu medzi týmito zásadami ochrany údajov a zásadami ochrany údajov Štítu EÚ-USA majú prednosť zásady ochrany údajov Štítu EÚ-USA. Ak sa chcete dozvedieť viac o Štíte EÚ-USA na ochranu súkromia a ak si chcete pozrieť autocertifikáciu Mary Kay Inc., navštívte prosím https://www.privacyshield.gov/.

Pokiaľ ide o informácie prijaté v rámci Štítu EÚ-USA, Mary Kay Inc. podlieha vyšetrovacej a vykonávacej právomoci Federálnej obchodnej komisie USA. Za určitých okolností môže byť potrebné zverejniť osobné údaje v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane požiadaviek súvisiacich s národnou bezpečnosťou alebo vymáhaním dodržiavania zákonov.

Mary Kay Inc. sa ďalej zaviazala odovzdať nevyriešené sťažnosti v rámci Štítu EÚ-USA nezávislému mechanizmu riešenia sporov, ktorým je BBB EÚ Privacy Shield prevádzkovaný organizáciou Council of Better Business Bureaus. Ak nedostanete včasné oznámenie o prijatí vašej sťažnosti alebo ak Mary Kay vašu sťažnosť uspokojivo nevyrieši, navštívte, prosíme, webové stránky BBB EÚ Privacy Shield na adrese http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers pre viac informácií a podanie sťažnosti.

V prípade sprístupnenia údajov do inej krajiny mimo EHP, ako USA, uzatvoríme s príjemcami údajov dohodu s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov založenú na vhodných zárukách požadovaných právnymi predpismi, vrátane štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov vydaných pre tieto účely Európskou komisiou. Kópie týchto doložiek sú k dispozícii na vyžiadanie.

Bezpečnosť

Mary Kay chráni osobné údaje, ktoré spracováva, pomocou bezpečnostných postupov a opatrení, ktoré sú v odbore štandardné, aby zabránila strate informácií, ich zneužitiu, neoprávnenému prístupu k nim, ich zverejnenie alebo pozmeneniu. Prístup k týmto osobným údajom obmedzujeme na tých, ktorí z obchodných dôvodov tieto informácie potrebujú, a inak zaručujeme, že naše bezpečnostné opatrenia sú primerané ujme, ktorú by mohla spôsobiť prípadná strata informácií, ich zneužitie, neoprávnený prístup k nim, ich zverejnenie alebo pozmenenie. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je to nevyhnutne potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli informácie zhromaždené, hoci v niektorých prípadoch je na základe zmluvy, zákona či iného predpisu nutné, aby osobné údaje neboli po nejakú dobu zmazané.

Taktiež sme zaviedli postupy na riešenie prípadných podozrení na porušenie ochrany údajov a budeme vás a príslušný regulačný orgán o prípadnom takomto porušení informovať, ak nám to právne predpisy ukladajú.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nutné na splnenie účelov, na ktoré boli získané, a to vrátane účelov uspokojenia akýchkoľvek zákonných alebo účtovných požiadaviek. Pri určovaní zodpovedajúcej doby uchovávania zohľadňujeme množstvo, povahu a citlivosť údajov, potenciálne riziko ujmy v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov, účely, na ktoré tieto údaje spracovávame, to, či je možné dosiahnuť tieto účely inými prostriedkami, a platné zákonné požiadavky. Nahrávky telefonických hovorov pri komunikácii s vami uchovávame po dobu 3 mesiacov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po ich ukončení.

Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie vašich údajov: ďalšie informácie nájdete v časti "Práva dotknutej osoby" nižšie. Vezmite, prosíme, na vedomie, že v niektorých prípadoch budeme zo zákona povinní uchovávať určité údaje aj potom, čo nám túto žiadosť doručíte.

Pokiaľ vykonáme anonymizáciu vašich údajov, aby nebolo naďalej možné ich spájať s vašou osobou (napríklad na účely výskumu alebo štatistické účely), môžeme tieto informácie používať neobmedzene - bez toho, aby sme vám to museli ďalej oznamovať.

Práva dotknutej osoby

Ak vaše osobné údaje získava a používa Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia alebo ak ste nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca so sídlom v Európskej únii a vaše osobné údaje získava alebo používa ktorákoľvek spoločnosť zo skupiny Mary Kay, máte zo zákona určité práva, ktoré sú známe ako "práva dotknutej osoby", ktoré môžu podliehať určitým obmedzeniam a/alebo reštrikciám. Tieto práva zahŕňajú právo: (i) požadovať prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie; ii) dosiahnuť obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov alebo podať proti tomuto spracovávaniu námietku a (iii) požadovať, aby vám alebo tretej strane bola poskytnutá kópia vašich osobných údajov v digitálnom formáte. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocou kontaktných údajov uvedených v týchto Zásadách.

Za prístup k svojim osobným údajom alebo výkon ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv nebudete platiť žiadny poplatok. Ak však bude vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerne sa opakujúca alebo povedie k zbytočným nákladom, môžeme vám účtovať primeraný poplatok alebo môžeme za týchto okolností odmietnuť vašu požiadavku splniť. Za účelom overenia vašej totožnosti na účely vášho prístupu k vašim osobným údajom alebo výkonu iného z vašich práv môže byť potrebné, aby sme si od vás vyžiadali konkrétne informácie, vďaka čomu zaistíme, že vaše osobné údaje nebudú sprístupnené neoprávnenej osobe.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť a všetky zmeny sa stanú účinnými v čase zverejnenia revidovanej verzie Zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke Mary Kay (Czech Repblic), s.r.o., OZ Slovakia alebo iným spôsobom požadovaným zákonom. Ak v Zásadách ochrany osobných údajov vykonáme podstatné zmeny, informujeme vás o tom uverejnením oznámenia na webových stránkach Mary Kay (Czech Repblic), s.r.o., OZ Slovakia  ešte predtým, než sa zmena stane účinnou.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké obavy týkajúce sa bezpečnosti vašich informácií v súvislosti s Mary Kay alebo niektorou z našich webových stránok alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov Mary Kay, kontaktujte nás, prosíme, pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:

K rukám: Zákaznícky servis
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia.
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
E-mailová adresa: zakaznickyservis.sk@mkcorp.com
Telefónne číslo: +421 2 2065 6401

alebo na

Mary Kay Global Privacy Team (Globálne tím Mary Kay pre ochranu údajov)
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 USA
privacy.global@mkcorp.com 
1-800-453-1140
 

Zásady ochrany osobných údajov na osobných webových stránkach

 
Spoločnosť Mary Kay je hrdá, že môže podporovať úsilie nezávislých kozmetických poradkýň/poradcov Mary Kay pomocou programov, ako sú Osobné webové stránky Mary Kay®, ktoré dávajú nezávislým kozmetickým poradkyniam/poradcom príležitosť osloviť ich zákazníkov prostredníctvom online nástrojov a pomocou vhodného nepretržitého prístupu k informáciám o prípravkoch a službách Mary Kay®, ktoré nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca ponúka.

Keď svojej nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom jej Osobnej webovej stránky, Vaše informácie sú menom Vašej nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu umiestnené na bezpečnom mieste. Informácie o vás budú zdieľané s Mary Kay, ale nebudú bez vášho súhlasu zdieľané s nikým iným, než je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Kto sme

Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca je nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca, na ktorej osobných webových stránkach poskytujete a/alebo ste poskytli svoje osobné údaje. Kontaktné údaje vašej nezávislej kozmetickej poradkyne nájdete na jej Osobných webových stránkach.
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia, IČO: 31786791, so sídlom na adrese Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, je členom celosvetovej skupiny spoločností Mary Kay a keď používame v týchto zásadách výraz "Mary Kay", odkazujeme na príslušnú spoločnosť skupiny Mary Kay, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov.

Ak máte k týmto Zásadám ochrany osobných údajov nejaké otázky, vrátane akýchkoľvek požiadaviek na výkon vašich práv, kontaktujte, prosíme, vašu nezávislú kozmetickú poradkyňu alebo Mary Kay pomocou vyššie uvedených údajov.

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), ktorý je slovenským regulačný orgán pre ochranu osobných údajov  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Zaväzujeme sa, že s vami budeme spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého riešenia akejkoľvek sťažnosti alebo obavy týkajúcej sa ochrany údajov. Spolupracujeme s národnými orgánmi na ochranu údajov, ak sa domnievajú, že vznikol problém s ochranou údajov. Napriek tomu by sme veľmi ocenili príležitosť riešiť vaše obavy ešte predtým, ako sa obrátite na ÚOOÚ, a preto prosíme, aby ste najprv kontaktovali nás.

Informácie získavané na Osobných webových stránkach Mary Kay®

Informácie, ktoré sa rozhodnete svojej nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi na jej Osobných webových stránkach oznámiť, môžu zahŕňať nasledujúce:

meno, e-mailová adresa, poštová adresa,
užívateľské meno a heslo,
telefónne číslo
vek,
dátum narodenia,
meno vašej nezávislej kozmetickej poradkyne,
typ pleti, jej tón a informácie týkajúce sa preferencií v oblasti starostlivosti o pleť a   kozmetiky,
ďalšie informácie o vás, ako je vaše pohlavie, preferencie a/alebo správanie týkajúce sa používania prípravkov,
demografické informácie,
preferencie týkajúce sa budúcich oznámení,
kontaktné informácie na priateľov alebo rodinných príslušníkov, u ktorých si môžete priať, aby ich vaša nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca kontaktovala.

Keď ste na Osobných webových stránkach svojej nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu, na získavanie údajov o vás a vašom používaní týchto webových stránok sú využívané cookies a ďalšie technológie. Nižšie uvádzame príklady informácií, ktoré môžeme pomocou týchto technológií získavať:

typ vášho prehliadača a operačného systému, 
webové stránky, ktoré si prezeráte, 
odkazy, na ktoré klikáte,
IP adresa,  
webové stránky, ktoré ste navštívili pred príchodom na naše webové stránky, 
ponuky alebo odkazy, na ktoré prejdete z Osobných webových stránok,
informácie o vašom prehliadaní Osobných webových stránok alebo o stránkach, ktoré navštívite následne,
informácie o „nákupnom zozname,“
história nákupov
 
Ako sú tieto informácie používané

Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca používa informácie, ktoré poskytnete na Osobných webových stránkach, k nasledujúcemu:

poskytovanie služieb mimoriadnej kvality,
informovanie o nových prípravkov a promo akciách, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé,
komunikácia s vami ohľadom vašich objednávok prípravkov a preferenciách, 
umožnenie predaja prípravkov vašej osobe,
zabezpečenie objednávok a dodávok prípravkov,
porozumenie vašim preferenciám týkajúcim sa prípravkov a zasielanie informácií alebo vzoriek,
poskytovanie informácií o špeciálnych ponukách, promo akciách alebo súťažiach,
dohováranie stretnutí alebo poskytovanie informácií o organizovaní akcií,
zasielanie oznámení týkajúcich sa nákupu, platby a dodania prípravkov.

Mary Kay používa informácie, ktoré poskytnete na osobných webových stránkach, k nasledujúcemu:

ochrana pred prípadnými podvodnými transakciami a ich identifikácia,
asistencia nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi s identifikáciou vašich preferencií,
analýza používania prípravkov, služieb a webových stránok Mary Kay,
porozumenie tomu, ako ste sa dostali na Osobné webové stránky a ako ich používate, aby sme ich mohli zlepšiť pre vás aj vašu nezávislú kozmetickú poradkyňu/poradcu,
stanovenie efektivity Osobných webových stránok,
presadzovanie dodržiavania obchodných podmienok pre Osobné webové stránky a spravovanie a zabezpečovanie stránok a podnikania,
dopytovanie, či si prajete zúčastniť sa marketingového prieskumu, a následné kontaktovanie vašej osoby, ak nám dáte súhlas,
umožnenie komunikácie alebo poskytnutie informácií, ktoré ste si od vašej nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu vyžiadali.

Tieto informácie budeme používať výhradne na účely, na ktoré sme ich získali, ibaže by sme oprávnene usúdili, že ich potrebujeme použiť na iné účely a že tento účel je zlučiteľný s pôvodným účelom.

Vaše voľby a ako získať prístup k vašim informáciám

Pri používaní Osobných webových stránok poskytujete svoje osobné údaje svojej nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi. Mary Kay má k týmto informáciám o vás tiež prístup za účelom poskytovania svojich služieb vám a vašej nezávislej kozmetickej poradkyni/poradcovi, ako je to uvedené v časti "Ako sú tieto informácie používané" vyššie. Chceme vás však ubezpečiť, že Mary Kay bude s informáciami o vás, ktoré ste poskytli prostredníctvom Osobných webových stránok, nakladať v súlade so štandardmi stanovenými v našich Zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov a Globálnych zásadách o ochrane osobných údajov Mary Kay. Prejdite si, prosíme, uvedené Zásady ochrany údajov, aby ste získali ďalšie informácie.

Ak poskytnete informácie priamo Mary Kay prostredníctvom Osobných webových stránok, môžete kontaktovať priamo Mary Kay s požiadavkou na zastavenie budúcej komunikácie priamo zo strany Mary Kay vo vzťahu k Osobným webovým stránkam. Kontaktujte prosím Mary Kay, ak máte záujem o viac informácií alebo chcete vzniesť požiadavku na zastavenie komunikácie. Ak budete požadovať, aby vám vaše nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca nepreposielal/a alebo inak neodosielal/a informácie, ktoré vám nie sú zasielané priamo Mary Kay prostredníctvom Osobných webových stránok, musíte kontaktovať svoju nezávislú kozmetickú poradkyňu/poradcu.

Osobné údaje, ktoré poskytnete cez osobné webové stránky, si môžete prezrieť, opraviť ich alebo ich aktualizovať tak, že budete kontaktovať svoju nezávislú kozmetickú poradkyňu/poradcu. Rovnako máte určité zákonné práva, ktoré sú popísané nižšie v časti "Práva dotknutých osôb". Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať buď svoju nezávislú kozmetickú poradkyňu/poradcu, alebo Mary Kay pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.
 

Externí dodávatelia služieb

Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca sa môže rozhodnúť, že využije služby ponúkané Mary Kay a externými dodávateľmi služieb, aby vám mohla poskytovať efektívne služby vysokej kvality. Pri tej príležitosti môže byť potrebné, aby s nimi vaše nezávislá kozmetická poradkyňa/poradca alebo Mary Kay zdieľali vaše osobné údaje, ale len na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že našim dodávateľom služieb sprístupníme iba také osobné údaje, ktoré potrebujú k realizácii svojich služieb, a že vyžadujeme, aby tieto údaje chránili a nepoužívali ich na žiadne iné účely.

Externí dodávatelia služieb môžu byť využití k nasledujúcemu:

splnenie vašich požiadaviek týkajúcich sa produktov a služieb, 
hosting našich webových stránok a doručovanie našich e-mailov a SMS správ,
zasielanie vzoriek prípravkov, kontaktovanie víťazov súťaží, alebo plnenie iných úloh v mene vašej nezávislej kozmetickej poradkyne/poradcu,
analýza údajov, niekedy v kombinácii s inými zdrojmi, aby sme vám mohli posielať cielenejšie oznámení,
vykonávanie výskumu a analýz údajov za účelom zlepšenia našich prípravkov, služieb a stránok, ktoré sú vám prístupné,
zjednodušenie spracovania objednávok. 

Bezpečnosť

Mary Kay sa zaväzuje, že bude osobné údaje uchovávať zabezpečené. Máme zavedené príslušné technické, administratívne a fyzické postupy na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím alebo pozmenením informácií.

Prístup k týmto osobným údajom obmedzuje Mary Kay na tých, ktorí z obchodných dôvodov tieto informácie potrebujú, a inak zaručujeme, že naše bezpečnostné opatrenia sú primerané ujme, ktorú by mohla spôsobiť prípadná strata informácií, ich zneužitie, neoprávnený prístup k nim, ich zverejnenie alebo pozmenenie. Osobné informácie neuchovávame dlhšie, než je to nevyhnutne potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli informácie získané, hoci v niektorých prípadoch je na základe zmluvy, zákona či iného predpisu nutné, aby osobné údaje neboli po nejakú dobu zmazané.

Taktiež sme zaviedli postupy na riešenie prípadných podozrení na porušenie ochrany údajov a budeme vás a príslušný regulačný orgán o prípadnom takomto porušení informovať, pokiaľ nám to ukladá zákon.

Keď poskytneme vaše osobné informácie externým dodávateľom služieb, vyžadujeme, aby tieto spoločnosti informácie chránili a nepoužili ich na iné účely.

Keď získavame a prenášame citlivé informácie, snažíme sa k ochrane týchto informácií používať postupy, ktoré sú v odbore štandardné.
 
Odovzdanie údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do databáz Mary Kay, vrátane databáz Mary Kay, Inc., ktoré sa nachádzajú v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli informácie poskytnuté, a to vrátane Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a Ruskej federácie. Globálny program ochrany údajov Mary Kay, Inc. vyžaduje rovnakú úroveň zabezpečenia a ochrany osobných údajov vo všetkých geografických oblastiach, pričom sú zavedené postupy a uzavreté zmluvy, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby to tak bolo.

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané dodávateľovi alebo obchodnému partnerovi za účelom poskytovania služieb pre nezávislú kozmetickú poradkyňu/poradcu, ako je cielená e-mailová komunikácia, rozosielanie informácií alebo vzoriek. Títo dodávatelia a obchodní partneri sú povinní chrániť a spravovať osobné údaje pri zachovávaní tých istých vysokých štandardov ako Mary Kay a nemôžu ich používať na iné účely ako na poskytovanie služieb, ktoré si Mary Kay vyžiadala. (Pozrite časť "Externí dodávatelia služieb" vyššie.)

Vaše údaje môžeme sprístupniť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"). Tieto krajiny, medzi ktoré patrí Spojené štáty, nemusia podliehať zákonom, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany, akú poskytuje EHP. Na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, ktoré získa Mary Kay Inc. v Spojených štátoch, z krajín EHP, sa Mary Kay Inc. autocertifikovala v rámci štítu EÚ-USA na ochranu súkromia (ďalej ako "Štít EÚ-USA"), ktorý zaviedlo Ministerstvo obchodu USA, a dodržiava rámcové zásady Štítu EÚ-USA na ochranu súkromia, ktoré sa týkajú získavania, používania, a uchovávanie osobných údajov, ktoré jej sú odovzdané z EHP. V prípade rozporu medzi týmito zásadami ochrany údajov a zásadami ochrany údajov Štítu EÚ-USA majú prednosť zásady ochrany údajov Štítu EÚ-USA. Ak sa chcete dozvedieť viac o Štíte EÚ-USA na ochranu súkromia a ak si chcete pozrieť autocertifikáciu Mary Kay Inc., navštívte prosím https://www.privacyshield.gov/.

Pokiaľ ide o informácie prijaté v rámci štítu EÚ-USA, Mary Kay Inc. podlieha vyšetrovacej a vykonávacej právomoci Federálnej obchodnej komisie USA. Za určitých okolností môže byť potrebné zverejniť osobné údaje v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane požiadaviek súvisiacich s národnou bezpečnosťou alebo vymáhaním dodržiavania zákonov.

Mary Kay Inc. sa ďalej zaviazala odovzdať nevyriešené sťažnosti v rámci štítu EÚ-USA na ochranu súkromia nezávislému mechanizmu riešenia sporov, ktorým je BBB EU Privacy Shield prevádzkovaný organizáciou Council of Better Business Bureaus. Ak nedostanete včasné oznámenie o prijatí vašej sťažnosti alebo ak Mary Kay vašu sťažnosť uspokojivo nevyrieši, navštívte, prosíme, webové stránky BBB EÚ Privacy Shield na adrese http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers pre viac informácií a podanie sťažnosti.

V prípade sprístupnenia údajov do inej krajiny mimo EHP, ako USA, uzatvoríme s príjemcami údajov dohodu s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov založenú na vhodných zárukách požadovaných právnymi predpismi, vrátane štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov vydaných pre tieto účely Európskou komisiou. Kópie týchto doložiek sú k dispozícii na vyžiadanie.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané len tak dlho, ako je to nutné na splnenie účelov, na ktoré boli získané, a to vrátane účelov uspokojenia akýchkoľvek zákonných alebo účtovných požiadaviek. Pri určovaní zodpovedajúcej doby uchovávania zohľadňujeme množstvo, povahu a citlivosť údajov, potenciálne riziko ujmy v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenie vašich osobných údajov, účely, na ktoré tieto údaje spracovávame, to, či je možné dosiahnuť tieto účely inými prostriedkami, a platné zákonné požiadavky.

Za určitých okolností môžete požiadať nezávislú kozmetickú poradkyňu/poradcu alebo Mary Kay o zmazanie vašich údajov: ďalšie informácie nájdete v časti "Práva dotknutej osoby" nižšie.

Ak budú vaše osobné údaje anonymizované, aby nebolo naďalej možné ich spájať s vašou osobou (napríklad na účely výskumu alebo štatistické účely), môžeme tieto informácie používať neobmedzene, bez toho aby sme vám to museli ďalej oznamovať.

Práva dotknutej osoby

Máte zo zákona určité práva, ktoré sú známe ako "práva dotknutej osoby", a ktoré môžu podliehať určitým obmedzeniam alebo reštrikciám. Tieto práva zahŕňajú právo: (i) požadovať prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie; ii) dosiahnuť obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov alebo podať proti tomuto spracovávaniu námietku a (iii) požadovať, aby vám alebo tretej strane bola poskytnutá kópia vašich osobných údajov v digitálnom formáte. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocou kontaktných údajov uvedených v týchto Zásadách, alebo kontaktuje nezávislou kozmetickou poradkyni/poradcu, ktorej/ktorému ste poskytli svoje osobné údaje. 

Za prístup k svojim osobným údajom alebo výkon ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv nebudete platiť žiadny poplatok. Ak však bude vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerne sa opakujúce alebo povedie k zbytočným nákladom, môžeme vám účtovať primeraný poplatok alebo môžeme za týchto okolností odmietnuť vašu požiadavku splniť. Za účelom overenia vašej totožnosti na účely vášho prístupu k vašim osobným údajom alebo výkonu iného z vašich práv môže byť potrebné, aby sme si od vás vyžiadali konkrétne informácie, vďaka čomu zaistíme, že vaše osobné údaje nebudú zverejnené neoprávnenej osobe.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké obavy alebo otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich informácií alebo ak máte nejaké dodatočné otázky týkajúce sa ochrany údajov v súvislosti s osobnými údajmi poskytnutými na Osobných webových stránkach, kontaktujte, prosíme, svoju nezávislú kozmetickú poradkyňu/poradcu, ktorej kontaktné údaje sú uvedené na jej/jeho Osobných webových stránkach, alebo kontaktujte Mary Kay pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:

K rukám: Zákaznícky servis
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia.
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 
Telefónne číslo: +421 2 2065 6401
 
alebo na
 
Mary Kay Global Privacy Team (Globální tým Mary Kay pro ochranu údajů)
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 USA
1-800-453-1140