LICENČNÁ ZMLUVA NA OBSAH VYTVORENÝ UŽÍVATEĽOM


1. Všeobecné ustanovenia


Táto licenčná zmluva na obsah vytváraný užívateľmi (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená medzi spoločnosťou Mary Kay Inc., jej pridruženými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami (spolu ďalej tiež len „Mary Kay“, „my“, „naše“ alebo „nás“) a vami (ďalej tiež len „vy“, „váš“ alebo „POUŽÍVATEĽ“).

Podmienky tejto Zmluvy sa vzťahujú na naše použitie všetkých slov, obrázkov, snímok, dát, videí, informácií alebo akéhokoľvek iného „obsahu vytvoreného užívateľom“ (ďalej tiež len „Obsah vytvorený užívateľom“ alebo „OVU“), ktorý nahráte, zverejníte alebo zdieľate prostredníctvom webových stránok, mobilných aplikácií a stránok sociálnych médií spoločnosti MKI, alebo iných súvisiacich služieb („Služby“) alebo prostredníctvom webových stránok a platforiem tretích strán vrátane, okrem iného, Instagramu, Facebooku, Pinterestu, YouTube, Snapchatu, TikToku a Twitteru („Platformy tretích strán“), a ktoré používame na našich webových stránkach, v tlačených reklamách, videách, platformách, aplikáciách, v iných marketingových kanáloch alebo na platformách sociálnych médií vlastnených spoločnosťou Mary Kay („Médiá Mary Kay“).

Spoločnosť Mary Kay oslovuje POUŽÍVATEĽA služieb a platforiem tretích strán, aby si vyžiadala ich súhlas s uvedením nášho obľúbeného OVU na Platformách tretích strán alebo v Médiách spoločnosti Mary Kay. Tento text čítate, pretože vás spoločnosť Mary Kay požiadala o súhlas s použitím vášho Obsahu vytvoreného užívateľom. Na to, aby ste mohli do Médií Mary Kay prispieť svojim Obsahom vytvoreným užívateľom, nie je nutné si od spoločnosti Mary Kay nič kupovať.
Pokiaľ sa rozhodnete, že nám umožníte používať váš Obsah vytvorený užívateľom tým, že nám poskytnete súhlas jedným zo spôsobov popísaných v tejto Zmluve, budete viazaní touto Zmluvou, Zásadami ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti Mary Kay a tiež podmienkami používania akejkoľvek príslušnej Platformy tretie strany (ak je to relevantné). Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami tejto Zmluvy, neposkytujte nám súhlas s používaním vášho Obsahu vytvoreného užívateľom.

2. Spôsoby poskytnutia súhlasu (povolenia) na použitie vášho OVU

Budeme vás kontaktovať na príslušnej Platforme tretej strany, na našej platforme Mary Kay alebo na inej platforme, ktorá poskytuje Služby, so žiadosťou o výslovný súhlas s použitím vášho Obsahu. Požiadame vás, aby ste nám odpovedali a potvrdili, či dávate spoločnosti Mary Kay súhlas na použitie svojho OVU. Svoj písomný súhlas, ktorý potvrdzuje, že súhlasíte s tým, aby sme mohli váš OVU použiť v Médiách Mary Kay, môžete poskytnúť napríklad výrazy „áno“, „OK“, „súhlasím“ a inými podobnými výrazmi v akomkoľvek jazyku. Pre to, aby bol nám bol schválený OVU uvoľnený nám musíte odpovedať priamo v rámci toho istého chatu, vlákna alebo súkromnou správou. Pokiaľ nedostaneme vašu odpoveď do 7 dní odo dňa, kedy sme vás kontaktovali, budeme predpokladať, že nesúhlasíte s použitím vášho OVU a vaše OVU nebude nami použité v žiadnom Médiu Mary Kay.

3. Súhlasom s naším použitím vášho OVU súhlasíte s tým, že spoločnosti Mary Kay poskytnete licenciu za nasledujúcich podmienok

3.1. Nadobúdatelia licencie. POUŽÍVATELIA si ponechávajú vlastníctvo svojho OVU (s výnimkou vlastníctva súvisiaceho so Službami). Zároveň POUŽÍVATELIA súhlasia s poskytnutím nevýhradnej celosvetovej licencie (ako je podrobne uvedené nižšie) spoločnosti Mary Kay a jej vedúcim pracovníkom, zamestnancom, spriazneným dcérskym spoločnostiam, zástupcom, nadobúdateľom licencie, držiteľom sublicencie, dodávateľom, nástupcom, právnym zástupcom, postupníkom, postupníkom a ich príslušným marketingovým agentúram alebo agentúram pre styk s verejnosťou a ďalším pridruženým spoločnostiam a všetkým ostatným užívateľom Služieb (ďalej len „Nadobúdatelia licencie“).

3.2. Licencia OVU. Akonáhle nám UŽÍVATEĽ udelí súhlas s použitím svojho Obsahu vytvoreného užívateľom, neodvolateľne tým udeľuje Nadobúdateľom licencie nevýhradnú, prevoditeľnú, sublicencovateľnú, celosvetovú, trvalú, a bezplatnú licenciu a právo používať a inak využívať svoj Obsah vytvorený užívateľom, či už ako celok alebo po častiach, a všetky informácie o profile UŽÍVATEĽA na sociálnych sieťach, kód, obsah, popisy obsahu, a ďalších materiálov v nich zobrazených, až už ako celok alebo po častiach, akýmkoľvek spôsobom alebo na akomkoľvek médiu, ktoré poznáme dnes alebo bude vynájdené neskôr, vrátane internetu, akýmkoľvek komerčným spôsobom a v rámci reklamy a propagácie spoločnosti Mary Kay a jej produktov a služieb, a to po celom svete a vo všetkých jazykoch bez toho, aby bolo nutné platiť vám alebo akejkoľvek tretej strane alebo bez toho, aby bolo nutné žiadať o povolenie tretej strany. Nadobúdatelia licencie budú mať právo z nich vytvárať neobmedzené množstvo odvodených diel, postúpiť alebo previesť akékoľvek alebo všetky také práva a udeľovať neobmedzené množstvo viacúrovňových podlicencií bez akýchkoľvek záväzkov voči vám, či už finančných, úverových, schválenie zmien alebo iných. POUŽÍVATEĽ sa týmto navždy vzdáva a zrieka všetkých takzvaných „morálnych práv“, ktoré sú teraz alebo budú neskôr uznané (napr. byť uvedený ako autor alebo chrániť integritu vášho OVU). Nadobúdatelia licencie majú a ponechávajú si všetky práva, vlastnícke právo a podiel na dátach, ktoré sú výsledkom takých odvodených diel vrátane a bez obmedzenia kódovania, kompresie, formátovania a spracovania zvukových a obrazových dát.

3.3. Licencia na meno a podobu. UŽÍVATEĽ tiež neodvolateľne udeľuje Nadobúdateľom trvalé, bezplatné a celosvetové právo používať jeho meno, hlas, podobu, obrázok, fotografiu, životopisný materiál, logá, značky alebo obchodné názvy alebo iné poskytnuté alebo získané informácie („Meno a podoba“) vrátane a bez obmedzenia práva verejne vystavovať, verejne predvádzať, distribuovať a reprodukovať užívateľský obsah, meno, hlas, podobu, informácie zo sociálneho profilu a životopisný materiál v súvislosti so Službami, Obsahom vytvoreným užívateľom, v odvodených dielach a v akomkoľvek reklamnom, propagačnom a využívanom materiáli na účely reklamy alebo propagácia spoločnosti Mary Kay, jej produktov a/alebo služieb.

3.4. Poplatky alebo povinnosť vrátenia. POUŽÍVATEĽ súhlasí s tým, že žiadnej strane nebudú dlžné žiadne peniaze z dôvodu zverejnenia OVU alebo jeho použitia v súlade so Službami a touto Zmluvou alebo za akékoľvek použitie, distribúciu alebo iné využitie OVU alebo akýchkoľvek práv k nemu, či už v rámci Služieb alebo inak. POUŽÍVATEĽ taktiež súhlasí s tým, že Nadobúdatelia licencie nie sú povinní vrátiť alebo uchovávať predložený OVU alebo akúkoľvek jeho súčasť. Tento súhlas sa udeľuje Nadobúdateľom licencie s vedomím, že sa naňho budú Nadobúdatelia licencie spoliehať pri vynaložení značných nákladov, a POUŽÍVATEĽ súhlasí s tým, že nebude voči Nadobúdateľom licencie uplatňovať nároky akejkoľvek povahy na základe ich užívania takého OVU.

3.5. Povinnosti spoločnosti Mary Kay. Vyhradzujeme si právo, ale nemáme akúkoľvek povinnosť, robiť akékoľvek zo zákona dostupné opatrenia, ktoré považujeme podľa vlastného uváženia za vhodné, vrátane a bez obmedzenia úprav, presunov, výmazov, stiahnutí alebo iného odstránenia vášho OVU, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu.

3.6. Duševné vlastníctvo. Používanie ochranných známok alebo obchodných názvov spoločnosti Mary Kay z vašej strany musí byť vykonávané v súlade s dohodami medzi vami ako nezávislým predajcom a spoločnosťou Mary Kay a prípadnými príslušnými pokynmi spoločnosti Mary Kay. Súhlasíte s tým, že dobré meno vytvorené na základe vášho používania ochranných známok spoločnosti Mary Kay patrí výlučne spoločnosti Mary Kay, a zaväzujete sa, že nebudete spochybňovať vlastnícke alebo majetkové práva spoločnosti Mary Kay k ochranným známkam spoločnosti Mary Kay. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že povolením na používanie vášho OVU alebo iným používaním Služieb či prístupu k nim nezískavate žiadne vlastnícke ani iné práva k majetkovým informáciám a materiálom spoločnosti Mary Kay. Služby a ich súčasti môžu byť chránené autorskými právami, ochrannými známkami a ďalšími zákonmi o duševnom vlastníctve. Aby sa predišlo pochybnostiam, POUŽÍVATEĽ nesmie Služby využívať komerčne ani inak.

3.7. Dôvernosť obsahu vytvoreného užívateľom. Súhlasíte s tým, že s vašim Obsahom vytvoreným užívateľom nebude nakladané ako s dôvernými informáciami – bez ohľadu na to, či ich označíte ako „dôverné“, „majetkové“ a pod. – a že vám nebude vrátený a ďalej že Nadobúdatelia licencie nemajú povinnosť zachovávať dôvernosť akýchkoľvek informácií v akejkoľvek podobe obsiahnutých v akomkoľvek príspevku, s výnimkou prípadov, keď je to v súlade s príslušnými zásadami ochrany osobných údajov Nadobúdateľa licencie.

4. Vyhlásenia, záruky a odškodnenie

4.1. PREČÍTANÉ A ODSÚHLASENÉ. POSKYTNUTÍM SÚHLASU SPOLOČNOSTI MARY KAY S POUŽÍVANÍM VÁŠHO OVU VYHLÁSUJETE A ZARUČUJETE, ŽE STE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTALI V PLNOM ROZSAHU, ŽE ROZUMIETE VŠETKOM USTANOVENIAM ECHNA USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY. V OPAČNOM PRÍPADE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSTI MARY KAY SÚHLAS S POUŽITÍM VÁŠHO OVU NEPOSKYTNETE.

4.2. Plnoletosť a právna spôsobilosť. Poskytnutím svojho OVU spoločnosti Mary Kay vyhlasujete a zaručujete, že ste v krajine svojho pobytu dosiahli plnoletosť (čo je osemnásť (18) rokov vo väčšine krajín) a že ste spôsobilí uzavrieť a v plnom rozsahu plniť túto Zmluvu.

4.3. Zakázaný obsah v Obsahu vytvorenom užívateľom. Poskytnutím svojho OVU spoločnosti Mary Kay vyhlasujete a zaručujete, že váš OVU neobsahuje žiadny zakázaný obsah vytvorený užívateľom:

4.3.1. o ktorom je vám známe, že je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci,

4.3.2. ktorý porušuje autorské práva, patentové práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo alebo iné majetkové práva tretích strán alebo práva na publicitu alebo súkromie,

4.3.3. ktorý porušuje akýkoľvek zákon, vyhlášku alebo nariadenie vrátane, ale nie iba, tých, ktoré upravujú kontrolu vývozu, ochranu spotrebiteľa, nekalú súťaže, diskrimináciu alebo klamlivú reklamu (POZNÁMKA: to konkrétne zahŕňa používanie filtrov pri propagácii prínosov prípravkov pre starostlivosť o pokožku alebo make-upu),

4.3.4. ktorý je alebo môže byť dôvodne pokladaný za hanlivý, nezákonný, ohováračský, urážlivý, nemravný, nenávistný, rasovo či nábožensky zaujatý alebo urážlivý, ohováračský, neslušný, obscénny, pornografický, sexuálne explicitný akokoľvek nezákonný, akokoľvek nezákonný korporáciu alebo ktorý nabáda kohokoľvek k porušeniu akéhokoľvek miestneho, štátneho, národného alebo medzinárodného zákona,

4.3.5. ktorý sa vydáva za spoločnosť Mary Kay alebo akékoľvek jej zamestnanca, iného užívateľa alebo osobu či subjekt alebo sa o to pokúša (vrátane a bez obmedzenia používania e-mailových adries spojených s niektorou z vyššie uvedených osôb)

4.3.6. ktorý obsahuje akékoľvek informácie o identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe (napr. meno a priezvisko, adresy, e-mailové adresy, kontaktné údaje alebo telefónne čísla), pokiaľ nebol zaistený príslušný súhlas príslušných subjektov alebo fyzických osôb v súlade s ods. 4.4 tejto Zmluvy,

4.3.7. ktorý obsahuje akékoľvek počítačové vírusy, červy, trójske kone, spyware alebo iné potenciálne škodlivé technológie, počítačové programy alebo súbory či škodlivý kód, ktorý by mohol ovplyvniť fungovanie našich služieb alebo akéhokoľvek počítača či iného zariadenia,

4.3.8. ktorý obsahuje akékoľvek osoby, ktoré neposkytli Nadobúdateľom licencie súhlas alebo nemôžu poskytnúť súhlas (či už z dôvodu, že nedosiahli plnoletosť alebo sú inak nespôsobilé) s použitím ich Mená alebo podoby v súlade s ods. 4.2 tejto Zmluvy.

4.4. Meno a podoba ostatných. Poskytnutím svojho OVU spoločnosti Mary Kay vyhlasujete a zaručujete, že ste získali súhlas na to, aby ste vy a Nadobúdatelia licencie mohli používať informácie o identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe obsiahnutej v OVU rovnakým spôsobom, akým ste poskytli svoj súhlas na základe tejto Zmluvy. POUŽÍVATEĽ prehlasuje a zaručuje, že má všetky potrebné práva, licencie, povolenia a súhlasy tretích strán, ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli predložiť OVU (vrátane, ale nie iba všetkých autorských práv a práv na publicitu a súkromie) a aby mohol POUŽÍVATEĽ plniť ustanovenia tejto Zmluvy (napr. ak niekto urobil video vašej osoby a vášho priateľa a vy toto video predložíte spoločnosti Mary Kay ako svoje OVU, musíte na to získať súhlas vášho priateľa a fotografa). Môžeme kedykoľvek požadovať doloženie vyššie uvedených povolení vo forme pre nás prijateľné. Pokiaľ budete mať kedykoľvek dôvod sa domnievať, že ste nedodržali niektoré z týchto práv alebo povinností, musíte túto skutočnosť bezodkladne oznámiť spoločnosti Mary Kay.

4.5. Vlastné pôvodné dielo. POUŽÍVATEĽ týmto vyhlasuje a zaručuje, že jeho alebo jej príspevky do OVU predstavujú úplne pôvodné dielo POUŽÍVATEĽA a nie sú kópiou alebo napodobeninou akéhokoľvek iného materiálu, že nebudú porušovať žiadne práva vrátane a bez obmedzenia akýchkoľvek osobnostných práv (napr. ohováranie, publicita, súkromie, vytváranie zavádzajúce predstavy, morálne právo atď.) alebo akýchkoľvek majetkových práv (napr. autorské práva, ochranné známky, právo na myšlienky a nápady atď.) akejkoľvek osoby alebo subjektu a že nie sú predmetom žiadneho hroziaceho alebo prebiehajúceho súdneho sporu, nároku alebo sporu, ktorý by mohol viesť k súdnemu sporu, ktorý má nepriaznivý vplyv alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzuje, narúša alebo zmenšuje práva udelené na základe tejto Zmluvy alebo jej hodnotu.

4.6. Odškodnenie. POUŽÍVATEĽ sa zaväzuje odškodniť, zbaviť zodpovednosti a obhajovať Nadobúdateľa licencie pred akýmikoľvek nárokmi alebo zodpovednosťou, ktoré akokoľvek súvisia s touto Zmluvou, vaším používaním Služieb, používaním vášho OVU Nadobúdateľovi licencie alebo s porušením akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku urobeného POUŽÍVATEĽOM v tejto Zmluve.

4.7. Zodpovednosť. V rozsahu povolenom zákonom nenesie spoločnosť Mary Kay žiadnu zodpovednosť za škody, straty alebo zranenia spôsobené v dôsledku tejto Zmluvy.

5. Rôzne

5.1. Podmienky služieb a Zásady ochrany osobných údajov. Používaním Služieb beriete na vedomie a prijímate Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mary Kay (Privacy Policy) a súhlasíte so zberom a používaním vašich údajov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov (Privacy Policy) a touto Zmluvou.

5.2. Právo na zmenu. Spoločnosť Mary Kay si vyhradzuje právo túto Zmluvu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia („Aktualizovaná Zmluva“). Súhlasíte s tým, že vás môžeme oznámiť, že došlo k aktualizácii Zmluvy jej zverejnením v Službách spôsobom umožňujúcim prístup k nej prostredníctvom odkazu v Službách a že vaše používanie Služieb po zverejnení Aktualizovanej zmluvy (alebo iné konanie, ktoré môžeme primerane určiť) predstavuje váš súhlas s Aktualizovanou zmluvou. Mali by ste preto pravidelne a často zmluvu kontrolovať. Aktualizovaná zmluva nadobúda účinnosť okamihom, keď ju spoločnosť Mary Kay zverejní v Službách, alebo neskorším dátumom, ktoré v nej môže byť uvedené.

5.3. Upozornenie. Akékoľvek oznámenie týkajúce sa tejto Zmluvy musíte spoločnosti Mary Kay zaslať na adresu (zakaznickyservis.sk@mkcorp.com).

5.4. Rozhodné právo. Akýkoľvek spor alebo nárok, ktorý vznikne na základe týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, ich predmetom alebo platnosťou (vrátane sporov alebo nárokov z mimozmluvných záväzkových vzťahov) sa riadi a musí sa vykladať v súlade s právom Spojených štátov amerických a výlučnou právomocou na riešenie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne na základe týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, ich predmetom alebo platnosťou (vrátane sporov alebo nárokov z mimozmluvných záväzkových vzťahov) majú súdy Texasu.