Užívateľské podmienky

Tieto užívateľské podmienky platia pre všetky zákazníčky orientované na webové stránky Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., OZ Slovakia, vrátane stránok marykay.sk, pre Mary Kay® Lokátor, ktorý zákazníčkam umožňuje spojiť sa s nezávislou kozmetickou poradkyňou, a pre Moje Mary Kay® Webové stránky prevádzkované jednotlivými nezávislými kozmetickými poradkyňami (súhrnne sa na všetky tieto webové stránky odkazuje ako na „Webové stránky“).

PREČÍTAJTE SI PROSÍM POZORNE TIETO PODMIENKY PRED TÝM, AKO ZAČNETE S UŽÍVANÍM WEBOVÝCH STRÁNOK. POUŽÍVANÍM WEBOVÝCH STRÁNOK VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI. AK S UŽÍVATEĽSKÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, WEBOVÉ STRÁNKY NEUŽÍVAJTE.

Účel Webových stránok:
Marykay.sk sú webové stránky prístupné širokej verejnosti a slúžia k šíreniu informácií o spoločnosti Mary Kay (Czech Republic) s.r.o. OZ Slovakia, ktorá sa zaoberá predajom kozmetických prípravkov výhradne prostredníctvom svojich nezávislých kozmetických poradkýň. Nezávislú kozmetickú poradkyňu je možné vyhľadať pomocou Mary Kay® Lokátora. Po vyhľadaní nezávislej kozmetickej poradkyne môžete zistiť, či má Osobné webové stránky (Moje Mary Kay® Webové stránky). Ak tomu tak je, môžete so svojou nezávislou kozmetickou poradkyňou prostredníctvom príslušnej Osobnej webovej stránky komunikovať o svojich potrebách v oblasti starostlivosti o pleť a kozmetických prípravkov.

 

OBMEDZENIE PRI POUŽÍVANÍ MATERIÁLOV

Autorské práva ku všetkým materiálom poskytovaným na Webových stránkach vlastní spoločnosť Mary Kay Inc. (ďalej len "Mary Kay") a Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., OZ Slovakia. Ak nie je uvedené inak, žiadne materiály z Webových stránok či iných webových stránok, ktoré vlastní, prevádzkuje alebo spravuje Mary Kay alebo k nim vlastné licenčné práva, sa nesmú akokoľvek kopírovať, reprodukovať, opätovne zverejňovať, nahrávať, posielať, prenášať alebo šíriť. Prípadné neautorizované použitie niektorého z materiálov uvedených na Webovej stránke môže predstavovať porušenie zákonov upravujúcich autorské práva, ochrannej známky a ďalších zákonov.

Mary Kay® Lokátor je určený výhradne jednotlivcom, ktorí chcú kúpiť prípravky Mary Kay ® od nezávislej kozmetickej poradkyne, a /alebo získať informácie o tom, ako sa stať nezávislou kozmetickou poradkyňou. AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ, vrátane užívania Mary Kay® Lokátora na zhromažďovanie kontaktných údajov nezávislých kozmetických poradkýň tretími stranami na účely podávania ponúk alebo na iné účely.

Osobné webové stránky nezávislých kozmetických poradkýň sú určené výhradne jednotlivcom, ktorí chcú získať informácie o prípravkoch Mary Kay® alebo hľadajú informácie o tom, ako sa stať nezávislou kozmetickou poradkyňou. Nezávislé kozmetické poradkyne, ktoré sa rozhodnú prevádzkovať Osobné webové stránky, sa zaväzujú užívať informácie zhromaždené na svojich Osobných webových stránkach výhradne na účely svojho podnikania s Mary Kay. AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ, vrátane užívania Osobných webových stránok na zhromažďovanie kontaktných údajov nezávislých kozmetických poradkýň a zákazníčok tretími stranami na účely podávania ponúk alebo na iné účely.

Týmto potvrdzujete a súhlasíte, že ste mal/a možnosť sa zoznámiť so Zásadami spoločnosti pre ochranu osobných údajov [odkaz].   Všetky údaje, ktoré sa rozhodnete v súvislosti s Webovými stránkami poskytnúť, by mali byť poskytnuté až po riadnom oboznámení sa s účelom, na ktorý budú Vami poskytnuté údaje použité. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností ohľadom Vašich údajov v súvislosti s týmito Webovými stránkami neváhajte kontaktovať oddelenie zákazníckeho servisu.
 

PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY

Webové stránky vytvára a prevádzkuje spoločnosť Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., OZ Slovakia  Mary Kay nerobí žiadne vyhlásenie, že materiály uvedené na Webových stránkach sú vhodné alebo dostupné na užívanie mimo územia Slovenskej republiky. Osoby, ktoré sa rozhodnú navštíviť Webové stránky z iných krajín, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovedné za dodržiavanie platných právnych predpisov danej krajiny. Užívanie Webových stránok a akékoľvek s nimi súvisiace nároky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ak nie je uvedené inak, potom ochranné známky k prípravkom a službám a logá (ďalej len "Ochranné známky") použité alebo uvedené na Webových stránkach sú registrovanými alebo neregistrovanými ochrannými známkami spoločnosti Mary Kay Inc. Nič z toho, čo je uvedené na Webových stránkach, nebude chápané ako udelenie licencie alebo práva na užívanie akejkoľvek Ochrannej známky.
 

UVÁDZANIE ODKAZOV

Na Webových stránkach môžu byť uvedené odkazy na webové stránky tretích strán. Ak je to tak, sú odkazy uvádzané výlučne v záujme Vašej spokojnosti a pohodlia. Ak odkazy využijete, opustíte Webové stránky. Mary Kay nepreskúmava všetky webové stránky tretích strán a nedozerá nad nimi ani nad ich obsahom ani za ne nenesie zodpovednosť. Mary Kay neschvaľuje ani nerobí žiadne vyhlásenie o takých webových stránkach ani o informáciách a materiáloch tam uvedených ani o výsledkoch, ku ktorým možno dospieť v dôsledku ich užívania. Ak navštívite akékoľvek webové stránky tretích strán uvedené na Webových stránkach spoločnosti Mary Kay formou odkazu, robíte tak na vlastné riziko.
 
Akákoľvek webová stránka uvedená na Webových stránkách spoločnosti Mary Kay formou odkazu by nemala:PRENOSY ZO STRANY UŽÍVATEĽOV

S výnimkou údajov, na ktoré sa vzťahujú Zásady Spoločnosti pre ochranu osobných údajov, žiadne materiály, informácie, myšlienky či iné oznámenia, ktoré akýmkoľvek spôsobom prenášate alebo posielate na Webové stránky (ďalej len "Oznámenia"), nebudú považované za dôverné a chránené. Mary Kay a/alebo jej určené osoby ich môžu šíriť alebo užívať k akýmkoľvek účelom, vrátane vývoja a výroby prípravkov Mary Kay® a jej určené osoby môžu Oznámenia a všetky údaje, vyobrazenia, zvuky, texty a ďalšie prvky tam uvedené voľne kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať do svojich materiálov a inak používať pre všetky komerčné aj nekomerčné účely. Posielanie a prenášanie materiálov s protiprávnym, výhražným, hanlivým, obscénnym, pohoršujúcim, pornografickým alebo znevažujícím obsahom na Webové stránky alebo z nich je zakázané, rovnako ako posielanie a prenášanie akýchkoľvek iných materiálov, ktoré by mohli viesť k vzniku občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti podľa právnych predpisov.
 

REVÍZIE A ÚPRAVY UŽIVATEĽSKÝCH PODMIENOK

Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., OZ Slovakia môže tieto užívateľské podmienky kedykoľvek meniť. Týmto súhlasíte, že pri užívaní Webových stránok sú pre Vás tieto revízie záväzné. Odporúčame Vám teda túto stránku pravidelne navštevovať za účelom zistenia aktuálneho znenia užívateľských podmienok, ktorými ste viazaní. Niektoré užívateľské podmienky môžu byť pozmenené alebo nahradené výslovne stanovenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami na konkrétnych stránkach Webových stránok spoločnosti Mary Kay.
 
 

© Mary Kay Inc. Všetky práva vyhradené.
Jednotlivé časti je možné reprodukovať len s písomným súhlasom Mary Kay Inc. a Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., OZ Slovakia