PODMIENKY POUŽÍVANIA HODNOTENIÍ A RECENZIÍ ZÁKAZNÍKOV A OTÁZOK A ODPOVEDÍ 

Tieto Zmluvné podmienky určujú vaše správanie v súvislosti so zákazníckymi hodnotením alebo službou Otázok a odpovedí, ktorú ponúka spoločnosťMary Kay Inc. („Služba CRR“).

Odoslaním ľubovoľného Obsahu (tak, ako je definované nižšie) spoločnostiMary Kayprostredníctvom alebo v spojitosti so službou CRR, zaručujete, že:

  • ste výhradným autorom a vlastníkom príslušných práv duševného vlastníctva týkajúceho sa Obsahu alebo vlastníte všetky práva, oprávnenia alebo zmocnenia nevyhnutné pre udelenie práv spoločnosti Mary Kay k všetkému obsahu, ktorý odosielate.
  • v prípade, že vami zaslaný Obsah zahrňuje akýkoľvek Obsah tretích strán, dostali ste všetky nevyhnutné oprávnenia, licencie, povolenia, naodoslanie Obsahu a udelenie práv spoločnosti Mary Kay používať tento Obsah na akýkoľvek účel, bezplatne a bez nároku na akúkoľvek odmenu vám alebo komukoľvek inému;
  • ste sa dobrovoľne zriekli všetkýchosobnostných práv“, ktoré môžete k danému Obsahu mať
  • všetok vami zverejnený Obsah je presný a neporušuje žiadne zákony, vyhlášky ani nariadenia (vrátane, nie však výhradne, tých, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa, nekalú súťaž, diskrimináciu alebo klamlivú reklamu); máte najmenej 16 rokov;
  • použitie Obsahu, ktorý posielate, nebude porušením týchto Podmienok použitia a nepovedie k ujme žiadnej osoby ani iného subjektu;
  • používanie vášho Obsahu zo strany Mary Kay neporušuje autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo nebo iné vlastnícke práva alebo práva na publicitu alebo súkromie alebo inak nespôsobí porušenie platných zákonov zo strany Mary Kay.
 

 

Ďalej súhlasíte, že nemôžete odoslať žiadny Obsah:

  • o ktorom viete, že je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci;
  • ktorý porušuje autorské práva, patentové práva, obchodnú značku, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva alebo publikačné práva alebo právo na súkromie tretej strany;
  • ktorý porušuje akýkoľvek zákon, stanovy, predpisy alebo nariadenia (medzi ktoré okrem iného patria aj tie, ktoré usmerňujú ochranu spotrebiteľa, nekalú súťaž, diskrimináciu alebo nepravdivú reklamu);
  • ktorý je, alebo môže byť odôvodnene považovaný za hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasovo alebo nábožensky zaujatý alebo urážlivý, zastrašujúci alebo obťažujúci v rozpore so zákonom voči akejkoľvek osobe, partnerovi alebo spoločnosti;
  • za ktorý vám bola poskytnutá akákoľvek odmena či kompenzácia od akejkoľvek neschválenej tretej strany;
  • ktorý obsahuje akékoľvek informácie, ktoré sa odvolávajú na iné webové stránky, adresy, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla;
  • ktorý obsahuje akékoľvek počítačové vírusy, červy alebo iné programy či súbory predstavujúce potenciálne poškodenie počítača alebo súborov


Pre účely týchto Podmienok použitia sa: (1) výrazomObsahrozumie zahrňuje predovšetkým video, audio, fotografie, obrázky, ilustrácie, animácie, logá, nástroje, písané príspevky, odpovede, komentáre, informácie, dáta, text, grafiky, ikony, súbory na stiahnutie rozhrania, software, skripty, spustiteľné súbory, zdrojový kód a interaktívne prvky, ako aj výber a usporiadanie, z ktorých každý môže byť generovaný, poskytnutý alebo inak sprístupnený na alebo prostredníctvom služieb CRR; (2) pojmomObsah vytvorený užívateľomalebo „OVU“ sa rozumie Obsah, rovnako ako meno, prezývka na sociálnych sieťach, obrazová, hlasová a práva vzťahujúce sa k ľudskej podobe, ktoré užívateľ odosiela, prevádza, prispieva, označuje, na ktoré odkazuje alebo ktoré inak poskytuje alebo sprístupňuje prostredníctvom služby CRR. Obsah zahrňuje, bez obmedzenia všetok OVU.

Keď odosielate, prevádzate, odkazujete, zverejňujete, označujte, nahrávate alebo inak poskytujte alebo sprístupňujete OVU Mary Kay prostredníctvom služieb CRR, udeľujete Mary Kay neobmedzené, neexkluzívne, bezúplatné, bez licenčných poplatkov, trvalé, neodvolateľné a celosvetové právo a licencie na používanie, reprodukciu, úpravu, mazanie, prispôsobenie, publikovanie, preklad, tvorbu odvodených diel, distribúciu , zobrazovanie, uchovanie, hostovanie, ukladanie, ukladanie do medzipamäte, prenášanie a zabezpečenie autorskými právami na tento OVU po celom svete v akomkoľvek médiu, teraz známom alebo neskôr vytvorenom alebo vyvinutom, pre akýkoľvek zákonný účel, vrátane komerčných, reklamných a propagačných účelov. Ďalej sa neodvolateľne vzdávate akýchkoľvekosobnostných právalebo iných práv, s rešpektom k autorstvu alebo integrite materiálov týkajúcich sa OVU, ktoré môžete mať podľa akéhokoľvek platného práva v rámci akéhokoľvek právneho systému. Mary Kay nie je povinná používať OVU ani informácie, ktoré jej boli zaslané. Okrem toho, keď poskytuje OVU prostredníctvom služby CRR, výslovne súhlasíte s tým, že Mary Kay môže voľne používať pre akýkoľvek účel (vrátane, ale nielen, vývoj, výrobu, reklamy a marketingu produktov) akékoľvek nápady, umelecké diela, vynálezy, vývojové trendy, návrhy alebo koncepty obsiahnuté v akomkoľvek OVU, ktoré poskytujete. Akékoľvek takéto použitie je bezplatné a bez nároku na náhradu vám alebo ostatným.

Rovnako beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že si Mary Kay vyhradzuje právo (ale nemá žiadnu povinnosť) na základe svojho vlastného uváženia vykonávať akékoľvek z nasledujúcich úloh: (i) sledovať OVU; (ii) pozmeňovať, odstraňovať alebo odmietať zverejnenie akéhokoľvek OVU; a / alebo (iii) poskytnúť akékoľvek OVU aokolnosti jeho predania akejkoľvek tretej strane.

Ďalej udeľujete Mary Kay večné, neodvolateľné, bezplatné a celosvetové právo (ale nie povinnosť) a licenciu na použitie akéhokoľvek mena, obrázku, vyobrazenie, hlasu, užívateľského mena názvu účtu, prezývky na sociálnych sieťach alebo iných osobných identifikátorov pridružených k odoslanému OVU. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom týchto stránok budú spracované v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov týchto stránok.

Beriete na vedomie, že vaše OVU môže byť predané, vysielané, distribuované alebo publikované a pokiaľ nemáte právo predložiť OVU na takéto použitie, môže vás to vystaviť zodpovednosti. Mary Kay nebude zodpovedná za akékoľvek použitie vášho OVU spoločnosti Mary Kay v súlade s týmito Podmienkami použitia.

Aj keď OVU môže byť zverejnené, publikované, nahraté alebo inak použité ba týchto stránkach alebo sprístupnené prostredníctvom tejto služby, zverejnenie týchto OVU nepredstavuje podporu Mary Kay. Mary Kay nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nároky, vrátane, bez obmedzenia, straty alebo ujmy skutočného, hmotného alebo duševného vlastníctva, porušenia osobných práv alebo práv na súkromie, skutočných, následných alebo represívnych škôd, ujmy osôb alebo neoprávneného úmrtia v spojitosti s akýmkoľvek OVU poskytovaným prostredníctvom služby CRR.

Pokiaľ vám Mary Kay ukončí registráciu, účet alebo odber, beriete na vedomie, že licencia, ktorú udelíte Mary Kay, pokračuje, aj keď prestanete používať službu CRR, a to predovšetkým z dôvodu sociálnej povahy Obsahu zdieľaného prostredníctvom služby CRR – keď niečo odošlete verejne, iní sa môžu rozhodnúť to komentovať, začleniť vaše OVU do spoločenskej konverzácie, ktorá nemôže byť neskôr vymazaná bez spätnej cenzúry komentárov ostatných.

Po vymazaní jednotlivých častí OVU zo služby CRR vynaloží Mary Kay primerané úsilie, aby bola taká OVU nedostupná prostredníctvom služby CRR; beriete však na vedomie s súhlasíte s tým, že: (a) odstránená OVU môže v primeranej dobe pretrvávať v medzipamäti alebo zálohách a (b) kópie alebo odkazy na OVU nemôžu byť celkom odstránené (napríklad vzhľadom na povahu sociálnych médií).

 

Súhlasíte s tým, že spoločnosťMary Kay (jej úradníkov, riaditeľov, zástupcov, dcérske spoločnosti, spoločné podniky, zamestnancov a poskytovateľov služieb tretej strany, medzi ktoré okrem iného patrí aj spoločnosť PowerReviews, Inc.), odškodníte a nebudete ich brať na zodpovednosť v súvislosti so všetkými známymi, či neznámymi nárokmi, požiadavkami a škodami (súčasnými alebo následnými) akéhokoľvek druhu alebo povahy, vrátane odôvodnených poplatkov za obhajcu, ktoré vyplynú z porušenia vašich vyjadrení a záruk uvedených vyššie alebo porušenia zákonov alebo práv tretej strany.

 

Všetok obsah, ktorý odošlete, môže spoločnosťMary Kaypoužiť podľa vlastného uváženia. SpoločnosťMary Kaysi vyhradzuje právo na zmenu, zhustenie, odmietnutie zverejnenia, odstránenie alebo vymazanie ľubovoľného obsahu na stránke spoločnostiMary Kay, ktorý spoločnosťMary Kaypovažuje podľa vlastného uváženia za taký, ktorý porušuje pravidlá o obsahu, alebo ľubovoľné iné nariadenia týchto Zmluvných podmienok. SpoločnosťMary Kaynezaručuje, že spoločnosťMary Kayvyhovie žiadosti o editovanie alebo vymazanie obsahu, ktorý ste odovzdali. Hodnotenia a písomné komentáre sa všeobecne uverejňujú do dvoch štyroch pracovných dní. SpoločnosťMary Kaysi však vyhradzuje právo na odstránenie alebo odmietnutie uverejnenia odovzdaných príspevkov do rozsahu povoleného zákonom. Súhlasíte s tým, že vy, a nie spoločnosťMary Kay, ste zodpovední za obsah vášho príspevku. Žiaden obsah, ktorý odošlete, nebude podliehať povinnosti zachovania dôvernosti zo strany spoločnostiMary Kay, jej zástupcov, pobočiek, sesterských spoločností, partnerov, alebo tretích strán poskytovateľov služby a ich príslušných riaditeľov, úradníkov a zamestnancov.